Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Кардиохирургия Заболявания на трикуспидалната клапа

Заболявания на трикуспидалната клапа

Печат

 уголемяване на клапния пръстен като следствие от дeснокамерна дилатация,заболяване на трикуспидалната клапа,трикуспидална регургитацияПатологичните промени на трикуспидалната клапа могат да бъдат функционални или органични. Трикуспидалната регургитация обикновено е функицонална /вторична/. Тя е резултат от уголемяване на клапния пръстен, като следствие от дeснокамерна дилатация.Причините за възникване на функционална недостатъчност на трикуспидалната клапа са митрално клапно
заболяване, белодробно сърце, първична пулмонална хипертония, инфаркт на дясната камера и някои вродени сърдечни заболявания.

Стенозата на трикуспидалната клапа е в повечето случаи ревматична, често придружавана от митрална стеноза или недостатъчност. Патологичните промени напомнят тези при засягането на
митралната клапа от ревматизъм. Инсуфициенцията и стенозата на трикуспидалната клапа водят до повишено налягане в дясното предсърдие, системното венозно кръвообръщение и чернодробното кръвообръщение.
 

Клинична картина
Симптомите при стенозата и инсуфициенцията на трикуспидалната клапа зависят от степента на системната венозна хипертония. Изолираната недостатъчност на трикуспидалната клапа се толерира добре от пациентите с нормално налягане в пулмоналната артерия, но когато това заболяване се комбинира с митрално клапно заболяване с поява на пулмонална хипертония и недостатъчност на дясната камера, то клиничната картина се влошава бързо. В изразените
случаи на засягане на трикуспидалната клапа се установява положителен венозен югуларен пулс, увеличение на черния дроб, асцит и едем на долните крайници. Шумовата находка при аускултация на пациенти със заболяване на трикуспидалната клапа е подобна на тези при засягане на митралната клапа и понякога трудно могат да се отдиференцират. Счита се, че в
случаите със зясягане на трикуспидалната клапа шумовата находка е по-нежна. От електрокардиографията, когато пациента е в синусов ритъм трикуспидалното заболяване може да се предполага, ако амплитудата на Р-вълната във второ отвеждане надхвърля 0,25 mv. От рентгенографията се установява проминиране на сянката на дясното предсърдие.

Доплер ехокардиографията е най-качественият метод при оценка на трикуспидалната недостатъчност. Той същевременно ни дава представа и за структурното състояние на три-
куспидалната клапа. Дясната сърдечна катетеризация дава допълнителни данни за градиента между дясно предсърдие и камера. Среден диастолен градиент от 5 mmHg се счита за значим. При недостатъчност на трикуспидалната клапа се установява уголемена V-вълна. което в тежките случаи се описва като вентрикуларизация на предсърдното налягане.
 

Хирургично лечение
В случаите, когато има слепване на платната в областта на комисурите, определяща трикуспидална стеноза се осъществява комисуротомия. По остър път се инцизират и отделят слепналите платна. В случай на недостатъчност, която се дължи предимно на уголемяване на клапния пръстен се прилагат методи за неговото стесняване, най-често това е имплантирането на клапен ринг. В случаите, когато не може да се осъществи задоволителна компетентност на клапата чрез методите на пластика се налага заместването й с клапна протеза. При протезирането на трикуспидалната клапа се използват винаги биологични протези.


Литература:

Учебник по " Хирургични болести" под редакцията на проф. Н. Яръмов Издателство: Арсо Година на издаване: 2007