Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Образна диагностика Дигитална рентгенография

Дигитална рентгенография

Печат

 

дигитална рентгенография, директна дигитализация, безфилмова технология, рентгенов образ

 

Дигиталната рентгенография — алтернатива и усъвършенстване на конвенционалния рентгенов образ. Новите постижения в областта на информационните технологии дават своето отражение и в организацията на създаване, пренасяне и съхраняване на диагностичните изображения. Освен лесния начин за транспорт и архивиране, дигиталната рентгенография има много предимства и със своето високо качество на изображение, което допълнително може да се манипулира в желаната посока.


Основните предимства на дигиталната рентгенология могат да се обобщят по следния начин: възможност за по-широко разпространение на получените образи; по-малко повторения като резултат на техническа грешка; по-малко средства за създаване на филмови копия; успоредно „движение" на клиничната, текстовата информация с тази от получените изображения в рамките на Болничната информационна система; по-компактно архивиране и дезархивиране; получаване на качествен образ за сметка на по-малко лъчево натоварване на пациента.
 

Дигиталната или цифровата рентгенография всъщност представлява безфилмова технология, даваща възможност за получаване на качествено изображение, което може да се обработва допълнително и да се съхранява лесно. Днес съществуват два принципно различни метода за дигитализация на рентгеновия образ: директна дигитализация — Direct Radiography (DR) и компютърна дигитализация —Computed Radiography (CR).
 

Директната дигитализация (DR) се основава на директното преобразуване на образа от рентгеновото лъчение в пикселни стойности, т.е. цифри. Най-разпространената технология е т.нар. thin-film-transistor (TFT) — плоско панелна детекторна система. При нея панелът е интегриран в апарата като, за да може да се използва широко в практическата работа, големината му е най-малко 43/43 cm. Нейни предимства са високата дозова ефективност и бързото получаване на образа. Високата дозова ефективност се изразява в максимално добро качество на образа при относително по-малко лъчево натоварване в сравнение с това при аналаговата рентгенография и CR технологиите. DR системите са одобрени от FDA през 1997 г. и навлизат все по-широко в ежедневната рентгенологична практика.
 

Компютърната дигитализация (CR) се базира на получаване на цифров образ от съответната област на тялото въз основа облъчване на заредена фосфорна плака. Това е първата въведена технология на пазара и освен че е по-евтина от директната дигитализация тя позволява постепенното преминаване към т.нар. дигитално рентгеново отделение, използвайки наличните конвенционални аналогови рентгенови апарати.
 

При дигиталната техника не се използват конвенционални филми и проявителна техника, като същевременно не се променя качеството на получения образ.

Запишете час при мамолог от Breast Unit ВМА София!

 

Източник на информация

Ръководство по хирургия с атлас том VII под ред. на проф. Д.Петров - издателство "Проф. Марин Дринов", София 2011