Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Образна диагностика Цитология на храчка и плеврална течност

Цитология на храчка и плеврална течност

Печат

цитология на храчка, цитологичен анализ на храчка, цитология на плеврална течност, Времето от изхрачване до обработка не трябва да превишава два часа, Препоръчва се цитология да се прилага при множествени двустранни белодробни лезии с негативен резултат от фибробронхоскопия 

Обект на цитологично изследване е спонтанна клетъчна ексфолиация чрез храчки (или медикаментозно усилена). Използва се сутрешна храчка след дълбоко закашляне и щателно изплакване на устна кухина.

Времето от изхрачване до обработка не трябва да превишава два часа.Най-често използвани методи за оцветяване са с хематоксилин-еозин, по Gimsa, Pappenheim и Papanicolaou. При цитологичното изследване е възможно разграничаване на следните морфологични типове карцином: плоскоклетъчен, аденокарцином, дребноклетъчен и едроклетъчен. Рядко позитивните диагнози са повече от 60%, но при трикратно изследване процентът се увеличава с 10%.Чувствителността на метода варира от 10% до 97%.Висока сензитивност се постига само при приложение на специфични и внимателно контролирани протоколи за събиране на проби. Литературен обзор върху 16 проучвания с 28 477 пациента демонстрира чувствителност - 66%, специфичност - 99%, позитивна предсказваща стойност - 91% и негативна предсказваща стойност - 94%. В осем проучвания, включващи 2 455 пациента, изследвани преди бронхоскопия, чувствителността е 22%. По-висока е при централно локализирани карциноми в сравнение с периферни - респективно 71% и 49%. В друго проучване с 60 пациента се установява чувствителност - 33%, специфичност - 94%, позитивна предсказваща стойност - 93%, негативна предсказваща стойност - 38%.В рутинната практика методът се прилага за случаи с големи централни лезии, когато фибробронхоскопия и други диагностични методи са противопоказани.Понякога може да е положителен при асимптомни пациенти. Храчки, изследвани на втори-трети ден след бронхоскопия, са често позитивни за туморни клетки дори ако предшестващите са негативни.При рискови индивиди без симптоми не се препоръчва скринингово цитологично изследване поради недостатъчна клинична полза.  

Цитология на плеврална течност. Материалът за цитологичен анализ се получава чрез торакоцентеза. За избягване на желиране на пунктата се препоръчва съдът да съдържа антикоагулант (2 ml 3.8% разтвор на натриев цитрат или 20 mg EDTA, или 200 IU хепарин). Митологичните препарати се приготвят чрез седиментация (камера на Sayk), цитоцентрофуги (Cytospin- Shandon) или центрофугиране при 850-1000 оборота за 1 min в продължение на 10-15 min. Най-подходящо оцветяване е Pappenheim (May-Grunwaid- Giemsa) и тест на Smetana за избирателно оцветяване за нуклеоли.Чувствителността на метода е над 60%.

Основни структурни особености на туморните клетки са:

(1) наличие на големи клетки с интензивно оцветени ядра;

(2) неправилна форма на клетки;

(3) различно широка цитоплазма с големи вакуоли (при аденокарцином);

(4) изразена хиперхромазия на ядра, груб и нееднороден хроматинов строеж, изразена налобеност на ядра (при плоскоклетъчен карцином);

(5) голям брой големи нуклеоли, над 1/3 от диаметъра на ядрото;

(6) голям брой неправилни митози;

(7) различно съотношение ядро/цитоплазма. Най-често се откриват клетки от аденокарцином - клетъчни сфери, групи от вакуолизирани клетки, слуз- секретиращи клетки, големи многоядрени клетки. Плоскоклетъчни карциноми, метастазирали в серозни кухини, са ниско диференцирани и не притежават ясни признаци за хистогенеза. Дребноклетъчният белодробен карцином метастазира в плевра и има много характерна цитологична картина: равномерно разположен ядрен хроматин; оскъдна цитоплазма с малки мастни гранули, препокриващи ядрото; характерна композиция на клетките с взаимно моделиране в местата на прилепване (molding ефект) или с взаимно обхващане под форма на полумесец. Цитология на храчка трябва да се прилага при големи централни лезии, когато фибробронхоскопски и други диагностични тестове са рискови.
 
Главна цел на плевралната цитология е да установи наличие на туморни клетки и да ги класифицира като дребноклетъчен или недребноклетьчен карцином; недребноклетъчният карцином трябва да се типизира при възможност.

Акценти за добра практика

 

  • Приоритет в отговора на цитологичен препарат от храчка и плеврален пунктат е установяване или отхвърляне на малигнитет. Цитологично се определят две категории на първичен тумор - дребноклетъчен и недребноклетьчен белодробен карцином. При възможност недребноклетъчният белодробен карцином трябва да се типизира.
  • Препоръчва се цитология да се прилага при множествени двустранни белодробни лезии с негативен резултат от фибробронхоскопия, когато други диагностични методи са противопоказани.

Източник на информация

Национално ръководство:Поведение при белодробен карцином - Национален експертен борд, МОРЕ 2010