Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Онкохирургия Поведение при метастатична костна болест от белодробен карцином

Поведение при метастатична костна болест от белодробен карцином

Печат

Поведение при костни метастази от белодробен рак, Метастатичната костна болест подлежи на превенция и контрол чрез спомагателно лечение с бифосфонати, zoledronic acid достоверно снижава риска от скелетно свързани събития,Белодробният карцином е причина за метастатична костна болест (МКБ) в 40% от случаите.

В 46% скелетно свързани събития (ССС) от солидни тумори се наблюдават при пациенти с недребноклетъчен белодробен карцином (НДКБК): патологични фрактури, компресия на гръбначен мозък и др. Метастатичната костна болест подлежи на превенция и контрол чрез спомагателно лечение с бифосфонати.

В рандомизирано фаза III изпитване приложението на zoleronic acid (4 mg през 21 дни) достоверно снижава честотата на ССС при ДКБК с 32%, удължава времето до появата им, времето до първа патологична фрактура и времето до първо палиативно лъчелечение. Zoledronic acid достоверно снижава риска от ССС при пациенти с анамнеза за предхождащи такива. Мултивариантен анализ доказва, че този бифосфонат достоверно снижава риска от смърт (с 43%) при пациенти с НДКБК, които демонстрират нормализиране на високи изходни стойности на серумен N-телопептид (NTX). Препоръчвана продължителност на лечение е над две години.

Остеонекроза на челюст е рядко усложнение (под 1%) на лечение с бифосфонати и според препоръки на Американската асоциация на лицевочелюстните хирурзи (AAOMS) се третира с антисептични промивки на устна кухина, симптоматично лечение с широкоспектърни антибиотици (clindamycin 1.8-2.4 g дневно), обезболяващи средства и хирургична почистваща резекция. Друг възможен избор за превенция и контрол на МКБ е моноклоналното антитяло denosumab (120 mg през 28 дни). Всяко приложение на бифосфонати или denosumab задължително се предшества от изследване на креатининов клирънс, серумен калций и фосфор, и се придружава от ежедневна добавъчна терапия с 1000 mg калций и 400 IU витамин D.

При метастатична костна болест от недребноклетъчен белодробен карцином продължителното лечение със zoledronic acid достоверно снижава риска от скелетно свързани събития.

Акценти за добра практика

При всеки пациент с метастатична костна болест от белодробен карцином се обсъжда превенция и контрол на скелетно свързани събития чрез приложение на zoledronic acid.

 


Литература:

Национално ръководство:Поведение при белодробен карцином - Национален експертен борд, МОРЕ 2010