Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Онкохирургия Хистологични T имунохистохимични прогностични и предиктивни маркери

Хистологични T имунохистохимични прогностични и предиктивни маркери

Печат

Хистологични T имунохистохимични маркери, Основен предиктивен фактор е хистологичният вид на тумора, Прогностичен фактор е степента на диференциация, Недиферецирани са карциноми с минимална или липсваща специфична диференциация, Дребноклетъчният и едроклетъчният карцином се обозначават с grade 4, Основен прогностичен фактор за преживяемост е pTNM-стадий на болестта, Пациенти с ниско диференциран аденокарцином имат по-често локални рецидиви и метастази в лимфни възли, Лошата прогноза при аденоиднокистичен карцином се сзързва с напреднал pTNM-стадийОсновен предиктивен фактор е хистологичният вид на тумора.

Определянето му е според хистологичната класификация на белодробните тумори на ,СЗО от 2004 г. Разграничават се две основни групи: дребноклетъчен белодробен карцином (ДКБК) и недребноклетьчен белодробен карцином НДКБК).Преживяемостта при пациенти с плоскоклетъчен карцином е сигнификантно по-висока от аденокарцином: 80% срущу 70% петгодишна преживяемост при болни с резекция в стадий I (T1IM0M0). Подобно различие в преживяемостта се установява и в стадий II. При хистологично типизиране се отчита хистологична хетерогенност, свързана с плурипотентност на стволовата клетка. Обозначава се, когато на един сзез в различни микроскопски полета или на различни срезове в един и същ тумор се наблюдават повече от един основен хистологичен вид и всеки е най-малко 10% от туморната тъкан. Хетерогенност се доказва в над 30% при светлинномикроскопско изследване, а с електронна микроскопия процентьт нараства.

 


Прогностичен фактор е степента на диференциация; препоръчва се четиристепенна скала:

grade 1 (G1) - добре диференциран,

grade 2 (G2) - умерено диференциран,

grade 3 (G3) - ниско диференциран,

grade 4 (G4) - недиференциран карцином.

Недиферецирани са карциноми с минимална или липсваща специфична диференциация. Плоскоклетъчните и аденокарциномите се класифицират само в тристепенна скала, тъй като имат плоскоклетъчна, респ. жлезна диференциация. Когато в един и същ тумор има различна степен на диференциация, се отбелязва по-ниската степен. Дребноклетъчният и едроклетъчният карцином се обозначават с grade 4.Основен прогностичен фактор за преживяемост е pTNM-стадий на болестта. При плоскоклетъчен карцином хистологичният вариант, степента на диференциация и TNM-стадият са прогностични фактори. По-лоша е прогнозата на базалоидния вариант в сравнение с ниско диференциран плоскоклетъчен карцином.При ДКБК прогностичен фактор е pTNM-стадий. В Седма редакция на TNM-класификацията, 2010, задължително е включено TNM-стадиране и на ДКБК. Прогнозата и терапевтичният отговор на чистия ДКБК не се различават от тези при ДКБК, комбиниран с НДКБК.

Прогностични фактори при аденокарцином са степен на диференциация, хистологичен подвид и TNM-стадий. Пациенти с ниско диференциран аденокарцином имат по-често локални рецидиви и метастази в лимфни възли в сравнение с добре и умерено диференцирани тумори.Папиларният аденокарцином (особено с микропапиларна структура) има по-неблагоприятна прогноза. Важно е да се разграничи чист бронхиолоалвеоларен карцином (БАК) от аденокарцином със или без БАК-компонента, защото чистият БАК е с по- дълга преживяемост. Установява се 100% петгодишна преживяемост на пациенти с резециран локализиран БАК. Основни прогностични фактори при едроклетъчен карцином са хистологичен подтип и pTNM-стадий. Базалоидните карциноми са с по-лоша прогноза, а лимфоепителиома-подобният карцином, макар и в напреднал стадий, има по-добра прогноза от плоскоклетъчен и аденокарцином.Няма сигнификанта разлика в прогнозата на едроклетъчен невроендокринен карцином (ЕКНЕК) и ДКБК при еднакъв TNM-стадий. По-ниска е преживяемостта при стадий I на ЕКНЕК в сравнение с плоскоклетъчен карцином, аденокарцином и едроклетъчен карцином в същия стадий. Прогнозата при аденосквамозен карцином е по-лоша от плоскоклетъчен или аденокарцином в стадий I-II. Само 35% от оперирани пациенти с аденосквамозен карцином имат петгодишна преживяемост. Клиничният изход при саркоматоиден карцином зависи от pTNM-стадий, но има по-лоша прогноза от конвенционалния НДКБК - петгодишната преживяемост е само 20%.0сновни прогностични фактори при карциноидни тумори са хистологичният вид (типичен или атипичен карциноид) и pTNM-стадий. Пет- и десетгодишната преживяемост при атипичен карциноид е достоверно по-ниска (61-73% и 35-59%) в сравнение с типичен карциноид (90-98% и 82-95%). Лошата прогноза при мукоепидермоиден карцином се свързва с ниска диференциация, локална агресивност (инфилтрация на гръдна стена) и напреднал pTNM- стадий. Високо диференцирани мукоепидермоидни карциноми имат по-добра прогноза, отколкото нискодиференцирани (преживяемост подобна на НДКБК).

Лошата прогноза при аденоиднокистичен карцином се сзързва с напреднал pTNM-стадий, инфилтрация в резекционни линии, солиден клетъчен растеж.

 


Литература:

Национално ръководство:Поведение при белодробен карцином - Национален експертен борд, МОРЕ 2010