Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Гръдна хирургия Хирургично поведение при дребноклетъчен белодробен карцином

Хирургично поведение при дребноклетъчен белодробен карцином

Печат

 

Дребноклетъчен белодробен карцином - лечение, химиотерапия с cyclophosphamide, радикална лобектомия със системна лимфна дисекцияРутинното хирургично лечение при пациенти с ограничена болест (ОБ) на дребноклетъчен белодробен карцином (ДКБК) не се препоръчва след негативни резултати от едно рандомизирано клинично изпитване на Medical Research Council (UK), което сравнява лъчелечение и хирургия.

 

Друго изпитване, проучващо ролята на оперативно лечение при пациенти, отговорили на пет цикъла химиотерапия с cyclophosphamide/doxorubicin/vincristine (CAV), не успява да докаже полза от последваща хирургична намеса.Понастоящем не съществуват проспективни проучвания, сравняващи химиотерапия или химиолъчелечение с индукционно химиолъчелечение, последвано от адювантна хирургия. Натрупани са вече данни от нерандомизирани клинични изпитвания, които показват, че оперативно лечение (като част от мултимодален лечебен протокол) води до подобрена прогноза и контрол на локални рецидиви.
 

Пациенти с ДКБК в стадий I (T1-2N0) могат да бъдат обсъдени за оперативно лечение след стадиране с образни методи (компютър-томография на гръден кош и горен абдомен, сцинтиграфия на кости, магнитно-резонансна томография на мозък и позитрон-емисионна томография) и задължителна хирургична експлорация на медиастинум чрез медиастиноскопия или други подходящи методики (предна медиастиноскопия, видео-асистирана торакоскопия) с цел да се изключи окултно ангажиране на медиастинални лимфни възли. Ендоскопски стадиращи методи също могат да влязат в съображение.
 

След радикална резекция (за предпочитане лобектомия със системна медиастинална лимфна дисекция или биопсии) оперираните подлежат на адювантна химиотерапия. При липса на метастази в лимфни възли пациентите се лекуват само с химиотерапия. При метастатично ангажиране на медиастинални лимфни възли е показана съчетано химиолъчелечение на медиастинум. Тъй като профилактичното краниално облъчване води до подобряване на време без болест и обща преживяемост при пациенти с пълна ремисия, то трябва да се обсъжда след адювантна химиотерапия при радикално оперирани болни. 

    • При дребноклетъчен белодробен карцином не се препоръчва рутинно хирургично лечение. 

 

  • След прецизно стадиране чрез образни и хирургични методи при пациенти с дребноклетъчен белодробен карцином в стадий I (T1-2N0) може да се обсъди резекция, последвана от адювантна химиотерапия и профилактично краниално лъчелечение. 


Акценти за добра практика

Хирургично лечение при болни с дребноклетъчен белодробен карцином се препоръчва само в стадий I (T1-2N0) на болестта. Предпочитан оперативен обем е радикална лобектомия със системна лимфна дисекция.

 

Литература:

Национално ръководство:Поведение при белодробен карцином - Национален експертен борд, МОРЕ 2010