Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Ендокринология Фетуин-A - биомаркер за метаболитен синдром

Фетуин-A - биомаркер за метаболитен синдром

Печат
Сподели

Фетуин-A - биомаркер за метаболитен синдром, Неалкохолната чернодробна стеатоза е много разпространена в развитите страни – сред 15-30% от общата популация

 

Неалкохолната чернодробна стеатоза е много разпространена в развитите страни – сред 15-30% от общата популация. При хората с наднормено тегло и при пациенти с диабет тип 2, честотата й достига до 70-90%. Докато при стеатозния черен дроб са широко известни механизмите за появата на специфичните за него заболявания, ролята на нискостепенното затлъстяване за патогенезата на диабет тип 2 и сърдечно-съдовите заболявания все още е недостатъчно изследвана.1

Чернодробната стеатоза като определящ фактор за предиабет

В Тюбинген, по финансиран от германската фондация за изследвания проект на клинична изследователска група,начело с д-р Ханс-Улрих Херинг, в тясно сътрудничество с отдела по експериментална радиология (директор д-р Фриц Schick), се проучва дали стеатозният черен дроб има влияние върху обмяната на веществата. Ние наскоро показахме, че стеатозният черен дроб е много важен и вероятно играе по-значима роля в патогенезата на диабет тип 2 и сърдечно-съдовите заболявания, отколкото висцералното затлъстяване. Разбрахме, че, особено при затлъстяване, той е най-важният фактор, определящ инсулиновата резистентност и дебелината на интима-медията на каротидната артерия, ранен маркер на атеросклерозата.2 Относно въвлечените механизми установихме нарушена сигнализация от страна на адипонектина.2 Тези констатации са подкрепени от нови данни от нашите проучвания, които доказват, че стеатозният черен дроб е по-важен фактор за развитие на предиабет от висцералното затлъстяване.3

Протеинът фетуин A

Като пример за причинно-следствената връзка на стеатозния черен дроб с диабет тип 2 и сърдечно-съдовите заболявания е идентифициран протеинът фетуин A. Фетуин А, който при хората е известен с името гликопротеин α2 на Хереманс-Шмид, блокира предаването на инсулиновия сигнал в инсулин-чувствителните органи ин витро, а при мишки и ин виво.1 При животни е установено, че при чернодробна стеатоза експресията на фетуин A е повишена.4 При участниците в проучването концентрацията на фетуин A в плазмата е свързана положително с отлагането на мазнини в черния дроб, което е изследвано количествено чрез магнитно-резонансна спектроскопия. С подкрепата на данните от опитите с животни това показва повишено производство на фетуин A в стеатозния черен дроб. Установихме още, че при промяна в начина на живот намаляването на концентрацията на фетуин A в кръвта е тясно свързано с намаляването на отлагането на мазнини в черния дроб. Ние също така показахме, че концентрацията на фетуин A в кръвта е тясно свързана с инсулиновата резистентност и идентифицирахме фетуин А като индикатор за успеха и подобряването на действието на инсулина по време на промяната в стила на живот.4

Показано е още, че фетуин A предизвиква повишена експресия на цитокини, както ин витро в човешки моноцити, така и ин виво при мишки. В съответствие с тези данни е установено, че концентрацията на фетуин A в кръвта при хората е свързана положително с концентрацията на С-реактивния протеин, който е маркер за субклинично възпаление.5

Сърдечно-съдов риск

В сътрудничество с колеги от германския институт за изследване на храненето в Потсдам (DIfE) показахме, че независимо от възрастта си хората с много високи стойности на фетуин A в кръвта имат 75% по-висок риск от диабет в сравнение с лицата с ниска стойност.6, 7 Освен това установихме, че съществува силна зависимост между нивата на фетуин A и сърдечно-съдовите заболявания и това е независимо от познатите рискови фактори като високо кръвно налягане или тютюнопушене. Независимо от такива фактори хората с много висок фетуин A в кръвта имат 3,3-кратно увеличение на риска от инфаркт или 3,8 пъти – на риска от инсулт в сравнение с тези с ниска стойност.8 И накрая с помощта на рандомизация по Менделян доказахме, че тези причинно-следствени връзки са наистина такива с висока вероятност.9

Извод

Тези данни доказват, че в бъдеще чернодробната стеатоза и концентрацията на фетуин A в кръвта могат да се използват като рисков маркер за диабет и сърдечно-съдови заболявания и че стеатозният черен дроб е нов отправен момент в намесата в начина на живот и разработването на нови лекарства за профилактика и лечение на диабета и неговите усложнения


Литература:

1 Stefan N, Kantartzis K, Häring HU: Causes and Metabolic Consequences of Fatty Liver. Endocr Rev 2008; 29(7): 939-960

2 Stefan N, Kantartzis K, Machann J et al: Identification and Characterization of Metabolically Benign Obesity in Humans. Arch Intern Med 2008; 168(15): 1609-1616

3 Kantartzis K, Machann J, Schick F et al: The impact of liver fat vs visceral fat in determining categories of prediabetes. Diabetologia 2010; 53(5): 882-889

4 Stefan N, Hennige AM, Staiger H et al: Alpha2-Heremans-Schmid Glycoprotein/фетуин-A Is Associated with Insulin Resistance and Fat Accumulation in the Liver in Humans. Diabetes Care 2006; 29(4): 853-857

5 Hennige AM, Staiger H, Wicke C et al: фетуин-A induces cytokine expression and suppresses adiponectin production. PLoS ONE 2008; 3(3): e1765

6 Stefan N, Fritsche N, Weikert C et al: Plasma фетуин-A Levels and the Risk of Type 2 Diabetes. Diabetes 2008; 57(10): 2762-2767

7 Stefan N, Häring HU, Schulze MB: Association of фетуин-A Level and Diabetes Risk. JAMA 2008; 300(2): 2247

8 Weikert C, Stefan N, Schulze MB et al: Plasma фетуин-A Levels and the Risk of Myocardial Infarction and Ischemic Stroke. Circulation 2008; 118(24): 2555-2562

9 Fisher E, Stefan N, Saar K et al: Association of AHSG gene polymorphisms with фетуин-A plasma levels and cardiovascular diseases in the EPIC-Potsdam study. Circ Cardiovasc Genet 2009; 2(6): 607-613
Автор: Д-р Норберт Стефан, Университетска клиника в Тюбинген

Author Profile: Пролидиабет

This author has published 112 articles so far. More info about the author is coming soon.