Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Онкохирургия

Онкохирургия - операции и техники

TNM-стадиране на дребноклетъчен белодробен карцином

Печат

TNM-стадиране на дребноклетъчен белодробен карцином, стадиране на дребноклетъчен белодробен карцином задължително се извършва по Седма редация на TNM-класификация, нехеморагичен трансудат, негативни цитологии на плеврална течностДребноклетъчният белодробен карцином (ДКБК) е агресивна болест с уникално биологично поведение, ранно локорегионално и далечно метастазиране, често наличие на паранеопластични синдроми.

Последно променен на Понеделник, 23 Май 2016 19:37

TNM-стадиране на недребноклетъчен белодробен карцином

Печат

TNM-стадиране на недребноклетъчен белодробен карцином, Стадирането на туморите на белия дроб се извършва съгласно Седма редакция на TNM-класификацията на малигнените тумори от 2009 г,обструктивна пневмония, злокачествена плеврална дисеминацияСтадирането е оценка за разпространението на болестта и се извършва за цели на прогноза и лечение.

Последно променен на Четвъртък, 14 Януари 2021 15:37

Имунохистохимични маркери

Печат

Имунохистохимични маркери, Тироид-транскрибиращ фактор 1 (thyroid transcription factor-1, TTF-1) е ядрен транскрипционен фактор участващ в развитието на щитовидната белодробната тъкан, От тирозин-киназните инхибитори erlotinib и gefitinib най-добре се повлияват тумори с EGFR-генна амплификация, Ki-67 нуклеарният антиген е нехистонен ДНК-свързващ протеинСвръхекспресията на bcl-2-онкопротеин (инхибитор на апоптоза) се свърза с придобита резистентност към лъчелечение и химиотерапевтици. Пациентите с НДКБК, експресиращ Ьсl-2-онкопротеин, преживяват по-кратко в сравнение с bcl-2-негативни тумори.

Последно променен на Събота, 15 Септември 2012 13:32

Хистологични T имунохистохимични прогностични и предиктивни маркери

Печат

Хистологични T имунохистохимични маркери, Основен предиктивен фактор е хистологичният вид на тумора, Прогностичен фактор е степента на диференциация, Недиферецирани са карциноми с минимална или липсваща специфична диференциация, Дребноклетъчният и едроклетъчният карцином се обозначават с grade 4, Основен прогностичен фактор за преживяемост е pTNM-стадий на болестта, Пациенти с ниско диференциран аденокарцином имат по-често локални рецидиви и метастази в лимфни възли, Лошата прогноза при аденоиднокистичен карцином се сзързва с напреднал pTNM-стадийОсновен предиктивен фактор е хистологичният вид на тумора.

Последно променен на Четвъртък, 13 Септември 2012 16:37

Хистологична диагноза и класификация на белодробния карцином

Печат

Хистологична диагноза на белодробния карцином, недребноклетьчен, дребноклетъчен карцином, едроклетъчният невроендокринен карцином, Хистологичният тип на карцинома има важна роля и в определяне на стадия на тумора, карцином in situ

 

Белодробният карцином (БК) показва широк спектър от морфологични вариации. Най-общо се подразделя на недребноклетьчен (НДКБК) и дребноклетъчен карцином (ДКБК).

 

Последно променен на Понеделник, 23 Май 2016 19:41

Страница 9 от 11