Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Онкохирургия

Онкохирургия - операции и техники

Хирургично поведение при дребноклетъчен белодробен карцином

Печат

 

Дребноклетъчен белодробен карцином - лечение, химиотерапия с cyclophosphamide, радикална лобектомия със системна лимфна дисекцияРутинното хирургично лечение при пациенти с ограничена болест (ОБ) на дребноклетъчен белодробен карцином (ДКБК) не се препоръчва след негативни резултати от едно рандомизирано клинично изпитване на Medical Research Council (UK), което сравнява лъчелечение и хирургия.

Последно променен на Събота, 15 Септември 2012 13:50

Метастазектомия в стадий IV

Печат

Метастазектомия в стадий 4 на белодробен карцином, метастази в медиастинални лимфни възли, хирургична резекция на белодробен карцином, радикално лечение чрез хирургична резекцияМозъчните метастази (ММ) се определят като синхронни (до 6 месеца от диагнозата белодробен карцином) и метахронни. Наличието им поставя заболяването в стадий IV и определя лоша прогноза.

Последно променен на Събота, 15 Септември 2012 13:46

Резекция при стадий IIIA на белодробен карцином

Печат

Резекция при белодробен карцином, радикална резекция на първичния тумор, болни с T4N0-1M0 е показана резекция на карина с приемливи следоперативна смъртност  При липса на далечни метастази и наличие на N2 пациентите се класифицират в стадий III (N2-3). В него се отнасят и тумори, инвазиращи съседни нерезектабилни органи (гръдна стена, диафрагма, перикард, медиастинална плевра), тумор в главен бронх на разстояние < 2 cm от карина плюс тотална ателектаза.

Последно променен на Понеделник, 23 Май 2016 19:35

Радикална хирургия при стадии I и II на белодробен карцином

Печат

Радикална хирургия при белодробен карцином, Петгодишната  преживяемост на оперирани пациенти в стадий IA / IB е съответно 73% и 58%, Оптималният обем на хирургично лечение е анатомична белодробна резекция - лобектомия или пулмонектомия, бронхопластична орган-съхраняваща операция, тумори тип PancoastВ ранни стадии (I и II) се провежда лечение „с намерение за излекуване" (curative intent). Основен метод е хирургична резекция (при пациенти, които могат да я понесат).

Последно променен на Четвъртък, 14 Януари 2021 15:55

Кардиологични и белодробни функционални тестове преди резекция при белодробен карцином

Печат

Кардиологични тестове преди резекция при белодробен рак,При възрастни смъртността след пулмонектомия е по-висока отколкото след лобектомия, Най-широко прилаган тест е спирометрия, да се определя индекс на относителен сърдечен риск (RCRI)Дихателната система притежава компенсаторни възможности и позволява хирургично отстраняване на един бял дроб или на част от него, без съществени промени в следоперативното качество на живот.

Последно променен на Четвъртък, 13 Септември 2012 16:35

Страница 8 от 11