Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Онкохирургия

Онкохирургия - операции и техники

Палиативно лъчелечение

Печат

Палиативно лечение при метастазирал белодробен карцином цели подобряване и запазване на качество на живот, Палиативно лъчелечение при мозъчни метастази, подготовка за палиативно лъчелечение на синдром на горна празна вена с кортикостероиди и химиотерапияПалиативно лечение при метастазирал белодробен карцином цели подобряване и запазване на качество на живот.

Последно променен на Четвъртък, 13 Септември 2012 16:50

Профилактично краниално лъчелечение при дребноклетъчен белодробен карцином

Печат

Краниално лъчелечение при дребноклетъчен белодробен рак,Профилактично краниално лъчелечение се препоръчва при пациенти с ограничен стадий след постигане на пълна или частична ремисия, Профилактично краниално лъчелечение се провежда до обща огнищна доза - 25 GyНад 50% от пациентите с дребноклетъчен белоробен карцином (ДКБК) развиват интракраниални мозъчни метастази (ММ).

 

Последно променен на Четвъртък, 13 Септември 2012 16:48

Предоперативно и следоперативно лъчелечение

Печат

Предоперативно и следоперативно лъчелечение, Следоперативно (адювантно) лъчелечение се прилага при радикална и нерадикална хирургия, Препоръчва се следоперативно лъчелечение при R1-2 резекции в стадий III и при N2 след нерадикална системна лимфна дисекция, Основната лъчетерапевтична апаратура в България осигурява пред- и следоперативно лъчелечение с дози 50-60 GyПредоперативно (неоадювантно) лъчелечение (ЛЛ). Две големи рандомизирани проучвания установяват, че самостоятелно предоперативно  ЛЛ с 40-50 Gy няма положителен ефект върху операбилност и контрол на болестта.

Последно променен на Четвъртък, 13 Септември 2012 16:45

Лъчелечение при недребноклетъчен белодробен карцином

Печат

Лъчелечение при недребноклетъчен белодробен карцином,Разширено облъчване на неангажирани медиастинални лимфни басейни увеличава риска от радиационни пневмонити, лъчелечение и екстракраниална радиохирургия предлагат добри резултати, За прецизно стадиране и определяне на лъчелечебния обем се препоръчва позитрон-емисионна томографияНяма проучвания, сравняващи радикално лъчелечение (ЛЛ) само с проследяване. Осем проучвания (мета-анализ и две рандомизирани проучвания) сравняват конвенционално ЛЛ над 40 Gy (60 Gy с дневна еднократна фракция 2 Gy за 6 седмици), при които двугодишната преживяемост е от 13% до 39%.

Последно променен на Четвъртък, 13 Септември 2012 16:41

Поведение при малигнен плеврален излив

Печат

Поведение при малигнен плеврален излив, Малигнен преврален излив се среща при пациентите с белодробен карцином, Плеврална течност задължително се изследва биохимично, Талк приложен с пудраж чрез торакоскопия е най-ефективен склерозиращ агент за химическа плевродеза, Тънкотръбен плеврален дренаж (с pigtail-катетър) е начален избор за дрениране и плевродеза при пациенти със задух, Торакоскопия се обсъжда при суспекция за малигнен плеврален изливМалигнен преврален излив (МПИ) се среща в 7-15% от пациентите с белодробен карцином (БК) и над 50% от тяхсъобщават за задух.

Последно променен на Четвъртък, 13 Септември 2012 16:39

Страница 7 от 11