Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Онкохирургия

Онкохирургия - операции и техники

Поведение при метастатична костна болест от белодробен карцином

Печат

Поведение при костни метастази от белодробен рак, Метастатичната костна болест подлежи на превенция и контрол чрез спомагателно лечение с бифосфонати, zoledronic acid достоверно снижава риска от скелетно свързани събития,Белодробният карцином е причина за метастатична костна болест (МКБ) в 40% от случаите.

Последно променен на Четвъртък, 13 Септември 2012 17:01

Основни клинични симптоми при доброкачествени заболявания на млечната жлеза

Печат
Болка в млечната жлеза - масталгия, Секреция от зърното, Опипваща се туморна формация, Секрецията от зърното,а) Опипваща се туморна формация

Това е най-честия и обикновено първи симптом, поради който жените търсят консултация

Последно променен на Четвъртък, 14 Януари 2021 15:55

Биопсия на синтенелни лимфни възли при малигнен меланом

Печат

Биопсия на синтенелни лимфни възли при малигнен меланом, Малигненият меланом (ММ) е злокачествен тумор на пигментообразуващата клетъчна система на кожата, биопсията на сентинелни лимфни възли може да се препоръча като стандартна процедура за стадиране на пациенти с интермедиерен ММ (с дибелина на тумора над 1мм и клинично непалпиращи се регионални лифни възли)Малигненият меланом (ММ) е злокачествен тумор на пигментообразуващата клетъчна система на кожата.

Последно променен на Четвъртък, 13 Септември 2012 16:58

Поддържаща лекарствена терапия при карцином на белия дроб

Печат

Поддържаща терапия при карцином на белия дроб, може да се прилага поддържащо лечение със самостоятелно приложение на pemetrexed (при неплоскоклетъчен подтип) или erlotinib, Трета генерация цитостатици и таргентни агенти показват ефективност и добра поносимостТрета генерация цитостатици и таргентни агенти, приложени самостоятелно, показват ефективност и добра поносимост, позволяваща продължително лечечие без развитие на кумулативна токсичност, което предполага използването им като поддържащо лечение.

Последно променен на Четвъртък, 13 Септември 2012 16:55

Лекарствена терапия при недребноклетпьчен белодробен карцином

Печат

Tерапия при недребноклетьчен белодробен карцином, Системна химиотерапия (XT) включваща двойна комбинация на платинов препарат с трета генерация цитостатик, Cisplatin или carboplatin се предпочитат за първа линия и могат да се комбинират с docetaxel, Платина-съдържаща химиотерапия подобрява преживяемостта качеството на живот и контрола на симптоми при авансирал недребноклетъчен белодробен карцином с добър пърформанс статус,Платинови препарати не трябва да се прилагат при болни със заболяване на слухов нерв и бъбречна недостатъчност над първа степенПърва линия системна терапия при стадии IIIВ и IV.
Системна химиотерапия (XT), включваща двойна комбинация на платинов препарат с трета генерация цитостатик, е стандартно терапевтично поведение при болни с авансирал недребноклетъчен белодробен карцином (НДКБК) (стадии IIIВ и IV ).

Последно променен на Четвъртък, 13 Септември 2012 16:52

Страница 6 от 11