Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Онкохирургия

Онкохирургия - операции и техники

Рак на млечната жлеза - епидемиология, етиология и клинична картина

Печат

причини за възниква на рак на гърдата,употребата на противозачатъчните средства, йонизираща радиация, злоупотребата с хормони и алкохол , фамилно засягане, затлъстяванеРакът на млечната жлеза (РМЖ) е най-често срещаното и социално значимо заболяване, заемащо 22,8% от всички онкологични заболя вания при жените в България.Заболевамостта показва непрекъсната тенденция за увеличаване в световен аспект, като през последните 25 г. е нарастнала с 30% в развитите страни, а в България броя на новите случаи е нарастнал повече от два пъти - от 1 632 през 1976 г. на 3 584 през 2006 г.

Последно променен на Събота, 30 Март 2019 12:27

Поведение при анемия, индуцирана от химиотерапия на белодробен карцином

Печат

лечение с еритропоеза-стимулиращи агенти, химиотерапия при белодробен карцином, миелосупресивен  ефект на химиотераията,хематопоетичния отговор при пациенти,Миелосупресивният ефект на химиотерапията при белодробен карцином може да бъде причина за снижение на хемоглобиновата концентрация, еритроцитния брой или клетъчния обем под нормални стойности.

Последно променен на Четвъртък, 14 Януари 2021 15:31

Поведение при хематологична токсичност, свързана c лечение на белодробен карцином

Печат

Фебрилна неутропения при химиотерапия, профилактика с гранулоцитен колонио-стимулиращ фактор, Pegfilgrastim и filgrastim са показани за профилактика на фебрилна неутропения индуцирана от химиотерапия, оценка на общия риск за фебрилна неутропенияФебрилна неутропения (ФН) може да се регистрира още в начални цикли на химиотерапия (XT). Предразполага към животозастрашаващи инфекциозни усложнения, отлагане на XT и/или редукция на дозата, с което се компрометира лечението.

Последно променен на Понеделник, 27 Август 2012 09:58

Лекарствена терапия при дребноклетьчен белодробен карцином

Печат

Терапия при дребноклетьчен белодробен карцином,Основен стандарт в лечение на пациенти с ограничена болест (ОБ) е платина-базирана химиотерапия (XT) в комбинация с лъчелечение, cisplatin се заменя с carboplatin за редукция на риск от гастроинтестинална, невро- и нефротоксичност,Препоръчван химиотерапевтичен режим е cisplatin/etoposide, Платина-базирана химиотерапия (в комбинация с лъчелечение) е основна първа линия на лечение при пациенти в ограничен стадийОсновен стандарт в лечение на пациенти с ограничена болест (ОБ) е платина-базирана химиотерапия (XT) в комбинация с лъчелечение (ЛЛ).

Последно променен на Понеделник, 27 Август 2012 10:01

Втора и трета линия системна терапия при карцином на белия дроб

Печат

Системна терапия при рак на белия дроб, Втора линия системна лекарствена терапия се провежда като монотерапия с docetaxel, pemetrexed, eriotinib и gefitinib, Pemetrexed се препоръчва за втора линия химиотерапия при пациенти с неплоскоклетъчен недребноклетъчен карциномВтора линия системна лекарствена терапия.

Прилага се при пациенти с прогресия на болестта по време или след завършена първа линия лекарствена терапия, които са в задоволително общо състояние пърформанс статус ECOG 0-2.

Последно променен на Понеделник, 27 Август 2012 10:07

Страница 5 от 11