Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Онкохирургия Лечение на необичайни форми на рак на гърдата

Лечение на необичайни форми на рак на гърдата

Печат

Бременност и бучка на гърдата, профилактичен преглед за рак на гърдата, злокачествен тумор на гърдата, бучка на гърдата, бременост бучка гърда

Прогнозата зависи от вида и стадия и не се различава съществено от тези при жените, които не са бременни.

При диагностициране на заболяването до 3-я месец се препоръчва прекъсване на бременността и лечение според стадия на заболяването. Хирургичното лечение под обща наркоза се осъществява, когато бременността е на повече от 3 месеца. Лъчетерапията е опасна за плода, а химиотерапията може да бъде прилагана през трето тримесечие на бременността, или след прекъсването й. Прилагането на химиотерапията през първото тримесечие крие риск от малформации. Хормонотерапия по време на бременност не се прилага. При диагноза в напреднала бременост е уместно раждане и последващо непосредствено лечение съобразно стадия, като не се препоръчва кърмене. 

Окултен рак на гърдата и метастатични аксиларни лимфни възли
До 2/3 от опипващите се в аксилата тумори са бенигнени. При 1 от 300 болни с рак на гърдата той се представя като метастаза в лимфен възел при окултен тумор на гърдата, който при 70% от случаите може да бъд доказан мамографски. Леченито е както при болни от рак на гърдата със засегнати аксиларни лимфни възли. За болните с подвижни лимфни възли стандартното лечение е хирургическо - дисекция на трите нива. За лечение на гърдата има две възможности:

Запиши час за преглед при мамолог от Breast Unit ВМА София:

- мастектомия или радикална лъчетерапия, като проучванията са показали, че относно преживяемостта двата метода са равностойни. При болните, при които лимфните възли са фиксирани, се препоръчва предоперативна химиотерапия, след което се предприема хирургично лечение - радикална мастектомия или аксиларна дисекця с лъчетерапия
 

Филоиден тумор
Това са редки фибро-епителни тумори най-често при пo-млади жени, добре отграничени от околния паренхим, макар че липсва истинска капсула. Стромата определя дали са бенигнени или малигнени. Клиничното му представяне може да бъде най-различно - от бенигнено заболяване до малигнено заболяване с далечни метастази. Сравнително често рецидивира при около 20% от болните, при които не е направена пълна ексцизия. Метастазира най-често в белите дробове и костите. При тези тумори е необходимо извършването на широка ексцизия с широка зона от нормална тъкан около тумора (Зсм). Няма биологични данни, които да подкрепят извършването на мастектомия, аксиларна дисекция не се препоръчва. Адювантното лечение трябва да бъде както при сарком.
 

Рак на гърдата при мъжа
Болестта се проявава както при жените, но възниква в по-напреднала възраст и се диагностицира в по-напреднал стадий. Кожата и гръдната стена са обхванати по-често от колкото при жените. Лечението е мултидисциплинарно. Поради централното разположение на тумора се препоръчва извършване на модифицирана радикална мастектомия с дисекция на аксиларни лимфни възли и адювантно лъчелечение на гръдната стена и регионалните лимфни възли. За да бъде подобрена преживяемостта се прилага химиотерапия, хормонотерапия или таргетна терапия при съответните индикации. Заболяването протича с по-лоша прогноза отколкото при жените.

Локални рецидиви при рак на гърдата

Локалният рецидив се счита за признак на лоша прогноза, като при диагностицирането му болната трябва да бъде изследвана основно. Около 80-90% от локалните рецидиви възникват в първите пет години след хирургическото лечение. Има два типа локални рецидиви.
Единият е възникване на солитарен рецидив на мястото на първичния тумор. Прогнозата е добра. За лечение на възникнал след консервативно лечение локален рецидив се препоръчва мастектомия.
Вторият тип е възникването на дифузен, понякога дисеминиран тумор, обхващащ кожа и кожните лимфатици. Прогнозата е лоша. Налага се агресивна химиотерапия, поради факта, че тези рецидиви са резистентни на лечение. Поведението е консервативно, а хирургичното лечение се свежда до диагностична биопсия.
 

Рискови фактори за възникване на локален рецидив след консервативно хирургично лечение:
1.    Останали микрокалцификати на мамографията.
2.    Остатъчен тумор.
3.    Наличие на инвазия в лимфен съд.
4.    Наличие на инвазия в кръвоносен съд.
5.    Висока степен на пролиферация.

6.    Възраст под 40 години.
 

Метастази при рак на гърдата
Рака на гърдата метастазира по няколко пътя:
1.    Чрез дирекна инвазия в съседната тъкан на гърдата.
2.    Чрез туморни емболи в лимфните съдове.
3.    По дуктусите на жлезата.
4.    По кръвоносните съдове в далечни органи и тъкани.
 

Тъй като ракът на гърдата метастазира в много редки случаи солитарно (бял дроб, черен дроб), лечението е консервативно (химиотерапия, хормонотерапия, лъчетерапия), а хирургичното лечение се свежда до диагностика, екстирпация на доказана солитарна метастаза или с палиативна цел.

 

Литература:

Алгоритми за лечение на онкологични заболявания - София 2009