Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Онкохирургия Рак на млечната жлеза - епидемиология, етиология и клинична картина

Рак на млечната жлеза - епидемиология, етиология и клинична картина

Печат

причини за възниква на рак на гърдата,употребата на противозачатъчните средства, йонизираща радиация, злоупотребата с хормони и алкохол , фамилно засягане, затлъстяванеРакът на млечната жлеза (РМЖ) е най-често срещаното и социално значимо заболяване, заемащо 22,8% от всички онкологични заболя вания при жените в България.Заболевамостта показва непрекъсната тенденция за увеличаване в световен аспект, като през последните 25 г. е нарастнала с 30% в развитите страни, а в България броя на новите случаи е нарастнал повече от два пъти - от 1 632 през 1976 г. на 3 584 през 2006 г.


Въпреки постигнатите значителни успехи в биологичното и клинично поведение на заболяването, както и неговото лечение през последното десетилетие проблемът продължава да съществува и придобива все по-комплексен характер.

Запиши час за преглед при мамолог от Breast Unit ВМА София:

 
ЕПИДЕМИОЛОГИЯ


ПОЛ: Характерно за тази локализация е, че засяга предимно женския пол с фактическа заболеваемост 88,7 %. РМЖ е заболяване, което се среща изключително рядко при мъжете в световен мащаб. Годишно в България заболяват около 50 мъже, като фактическата заболяемост е около 1.0 на 100 000 мъже. По данни на Националния раков регистър (НРР) 363 са общо болните мъже стази локализация за 2006 г. в страната.


ГЕОГРАФСКО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

 
Най-висока е заболяемостта на женското население в Северна Америка, Австралия, Северна и Западна Европа, умерено е засягането в страните от Източна Европа и най-ниски са показателите в Африка и Азия. Заболяемостта показва големи вариации между отделните страни на света. Разликата между най-ниските и най-високите показатели през 2002 год. е повече от 25 пъти (3.9 стандартизиран показател, световен стандарт в Мозамбик и 101.1 на 100 000 жени в САЩ). Изчислено е, че на РМЖ понастоящем се пада приблизително едно от три ракови заболявания при жените в САЩ. Вероятността за заболяване (кумулативен риск) в страните от Европейската общност е 8%. Страните от Западна Европа имат 60% по-голям риск да заболеят от рак на женската гърда, отколкото тези от Източна Европа.

 
ПРЕЖИВЯЕМОСТ


Средната 5-годишна преживяемост при европейските жени, диагностицирани през периода 1978-1989 г., нараства от 65.8% (1978-1980 г.) на 74.3% (1987-1989 г.). Данните за САЩ показват, че релативната 5-годишна преживяемост след диагностициране е 88%, 10-годишна- та 80%, 15-годишната - 71% и 20-годишната - 63%. 5-годишната относителна преживяемост е сравнително по-ниска при жените, диагностицирани преди 40 години (82%) в сравнение с жените на възраст 40-74 год. (89%) и тези над 75 год. (88%). Това се обяснява с по- агресивните тумори в тази възрастова група и по-ниския отговор на хормонална терапия при младите жени в сравнение с по-възрастните. По-големият размер на тумора при диагнозата също е свързан с намаляване на преживяемостта. Трябва да се отбележи, че показателите на преживяемостта понастоящем отразяват терапевтичото поведение при жените с РМЖ в миналото и не са резултат от постигнатите успехи в ранната диагностика и лечението през последните години. Наблюдаваната 5-годишна преживяемост при жените с РМЖ в България е 56,4%, а 10-годишната преживяемост 32,4% за всички "стадии.

 
Смъртните случаи също се увеличават (от 796 през 1976 г. на 1 245 през 2006 г.), което отрежда първо място на РМЖ в структурата на онкологичната смъртност при жените в страната, но това е и световна тенденция.

 
ЕТИОЛОГИЯ И РИСКОВИ ФАКТОРИ

 
Причините за възникване на РМЖ са комплексни, като включват множество рискови фактори, но за нито един от тях не са открити особено високи стойности за т. нар. „относителен риск". Въз основа на проученото значение на множеството рискови фактори те се разделят на две групи - нискорискови и високорискови.

 
Ниско рискови фактори
• Репродуктивни фактори - РМЖ се среща по-рядко при жени с повече и по-ранни раждания
• Хранене - Затлъстяването, злоупотребата с хормони и алкохол увеличават риска
• Екзогенни хормони - употребата на противозачатъчните средства, както и естрогените и естрогензаместителната терапия повишават риска.
• Йонизиращи лъчения - риска е пропорционален на общата доза и е един от най-изявените канцерогенни рискове, особенно при младата възраст.
 

Високорискови фактори

  •  Фамилно засягане - при наличието на рак при майка, сестра или роднини от втора линия заболяват 15-20% от жените и то в по-млада възраст и рискът е 2 до 3 пъти по-висок.

 

  •  BRCA1 и BRCA2 гени - инактивирането им води до отпадане "на туморната супресия и клетките излизат от контрола на нормалните регулаторни механизми. Унаследяването на мутацията в BRCA1 гена повишава риска от 50% до 87%. Мутациите в BRCA2 гена са причина не само за ранно настъпващ карцином при жените, но и при мъжете.

• Доброкачествени заболявания на гърдата - това е много хетерогенна група жени с мастопатия, фиброаденом, интрадуктален папилом и др. Тяхното наличие не носи значим риск, но при тежка атипия с хиперплазия той е 6 до 8 пъти по-висок.

 
• Предшестващ рак на гърдата - при около 1/3 от жените с дук- тален карцином in situ - се развива инвазивен рак в същата гърда в периода 10-18 години. При жени с лобуларен карцином in situ, който не се лекува, се развива в по-късен период карцином на същата гърда 15-20% от случаите, а в другата гърда 10-15%. При наличие на инвазивен рак в едната гърда съществува два пъти по-висок риск за другата гърда в сравнение с жени без карцином.
 

При поява на кисти, мастопатия и симптоми при предменструален синдром използвайте екстракт от Витекс агнус кастус  ! 


КЛИНИЧНА КАРТИНА

Ранен стадий


Подобно на всички онкологични заболявания РМЖ в ранните си стадии протича асимптомно и няма ясно оформена клинична картина. Ето защо единственият начин за ранна диагностика си остава активното търсене на заболяването чрез анамнеза, физикално изследване, мамография, ехография, тънкоигленна аспирационна биопсия и разбира се на първо място скрининг.
 

Късен стадий
Клиничната картина се оформя от палпираща се формация с различна големина, включително и инфилтрация на кожата, деформация на контура и промени в големината на гърдата, палпиращи се лимфни възли, хеморагиччна секреция, разраняване на зърното, или промяна цвета на кожата, оформящо т. нар. „карциноматозен мастит".

 


Литература:

Алгоритми за лечение на онкологични заболявания - София 2009