Метастазектомия в стадий IV

Печат

Метастазектомия в стадий 4 на белодробен карцином, метастази в медиастинални лимфни възли, хирургична резекция на белодробен карцином, радикално лечение чрез хирургична резекцияМозъчните метастази (ММ) се определят като синхронни (до 6 месеца от диагнозата белодробен карцином) и метахронни. Наличието им поставя заболяването в стадий IV и определя лоша прогноза.

 

Публикации, разглеждащи хирургично лечение на солитарни ММ, показват излекуване в определен процент, но липсват рандомизирани клинични изпитвания.Един системен обзор анализира 153 публикации за периода 1950-2008 г. и от база-данни за 1 035 пациенти демонстрира, че повечето случаи със синхронна ММ претърпяват хирургична метастазектомия с последваща резекция на белодробен карцином. Радикално оперираните показват петгодишна преживяемост - 18% ± 5.7%. Наличието на метастази в медиастинални лимфни възли се дефинира като лош прогностичен фактор (липсва тригодишна преживяемост при пациенти с N1-2), поради което се препоръчва медиастиноскопия преди решение за белодробна резекция. При болни с мозъчна метастазектомия, които след резекция на белодробен карцином са стадирани като pNO, петгодишната преживяемост достига до 39%. Липсват достатъчно данни за влияние на адювантна химиотерапия и лъчелечение след резекция на ММ както върху преживяемост, така и върху поява на рецидив.Оперирани мозъчни метастази показват висок процент на рецидиви (до 50%). Поведението при метахронни ММ се определя от контрола върху първичния тумор. Препоръчва се щателно изследване за наличие на други метастатични локализации (с позитрон-емисионна томография), а при липса на такива се обсъжда хирургична резекция или радиохирургия. Липсват доказателства за предимства на едно или друго лечение, както и за роля на адювантна терапия.


Съществуват единични ретроспективни проучвания върху радикално поведение при изолирани надбъбречни метастази (НМ), но липсват данни от рандомизирани клинични изпитвания. Прилага се хирургично лечение на метастаза паралелно с хирургична резекция на белодробен карцином. В системен обзор и мета-анализ на данни до 2008 г. се анализират 132 статии, от които само 15 съобщават за повече от четири пациенти. От база-данни със 114 болни НМ са синхронни в 42%, в останалите са метахронни, а лапароскопско отстраняване и при двата вида е осъществено в 40%. Средната обща преживяемост е достоверно по-ниска в групата със синхронни метастази (12 месеца срещу 31 месеца), но и в двете групи е установена еднаква петгодишна преживяемост (съответно 26% и 25%). Обсъждане за радикално лечение на солитарна НМ изисква щателна диагностика за отхвърляне на други метастатични локализации.

 
■    При селектирани пациенти със синхронни или метахронни солитарни мозъчни метастази от белодробен карцином е възможно радикално лечение чрез хирургична резекция или радиохирургия, последвани от белодробна резекция на първичния тумор.

■    При строго селектирани пациенти със солитарна едностранна надбъбречна метастаза от белодробен карцином се препоръчва хирургично лечение.
 
Акценти за добра практика

• Всички пациенти със синхронни или метахронни мозъчни и надбъбречни метастази от белодробен карцином трябва да се обсъждат от мултидисциплинарен екип.


■ При строго селектирани болни със синхронни или метахронни солитарни мозъчни или надбъбречни метастази е възможно излекуване чрез хирургично лечение на първичния тумор и метастазата.


 

Литература:

Национално ръководство:Поведение при белодробен карцином - Национален експертен борд, МОРЕ 2010