Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Онкохирургия Рак на колона - стадиране и прогноза

Рак на колона - стадиране и прогноза

Печат

Рак на дебелото черво - преживяемост, рак на дебелото черво признаци, тумор на дебелото черво симптоми, симптоми при рак на дебелото черво, стадий 2 рак на дебелото червоАденокарциноми са 90-95% от туморите на дебелото черво.

Състоят се от кубоидални или колонообразни клетки в различен стадий на диференциация и с различно количество муцин. Муцинозният аденокарцином е вариант с огромно количество екстрацелуларен муцин в тумора и тенденция за разпостранение по перитонеума.

Мултидисциплинарен подход при лечението на рак на ректума - настоящи насоки

Около 10% от колоректалните аденокарциноми са муцинозни. Наблюдават се повече при млади хора. Карциномите „ пръстен с камък „ са рядко срещан вариант - около 1 % от колоректалните аденокарциноми. Тези тумори съдържат голямо количество интрацелуларни муцинозни елементи, причиняващи изместване на ядрото от цитоплазмата и имат тенденция да се развиват субмукозно, което затруднява диагностиката им.

Други тумори: плоскоклетъчен карцином, дребноклетъчен карцином, карциноиден тумор, аденосквамозен и недиференциран карцином. Неепителни тумори като саркоми и лимфоми се срещат рядко.

Метастазиране: Колоректалният карцином има тенденция към локална инвазия посредством периферията на тумора и склонност към лимфогенно, хематогенно, трансперитонеално и периневрално разпостранение. Лонгитудиналното разпостранение е слабо изразено, като хистологичната находка е до 1-2 см от туморната формация, докато циркумферентното разпостранение е по-често и зависи от анатомичната локализация.
По време на диагнозата 25% от карциномите на колона са преминали чревната стена, докато при карциномите на ректума този процент е 50-70% с наличие на метастази в лимфните възли в 50-60%.
Най-честата локализация за екстралимфогенно метастазиране е черния дроб, а най-често засегнат екстраабдоминален орган е белият дроб.

Стадиране и прогноза
ТНМ класификацията за стадиране на туморите се базира на дълбочината на туморната инвазия в чревната стена, броя на обхванатите от метастази регионални лимфни възли и наличието или липсата на далечни метастази.
 

ТНМ стадий

Първичен

тумор

Метастази в

лимфни възли

Далечни

метастази

Стадий 0 Tis N0

M0

Стадий I

T1

T2

N0

N0

M0

M0

Стадий IIA

Стадий IIB

T3

T4

N0

N0

M0

M0

Стадий IIIA

Стадий IIIB

Стадий IIIC

T1-2

T3-4

Всяко T

N1

N1

N2

M0

M0

M0

Стадий IV Всяко T Всяко N M1


Tis - карцинома in situ; T1 - туморът инфилтрира субмукозата; T2 - туморът инфилтрира muscularis propria; ТЗ - туморът инфилтрира субсеро- зата или периколични или периректапни тъкани. Т4 - туморът перфорира висцералния перитонеум или органи и структури.
N0 - липса на метастази в регионалните лимфни възли; N1 - метастази в един до три периколични или периректални лимфни възли; N2 - метастази в четири или повече лимфни възли.
МО - липса на далечни метастази; М1 - далечни метастази.

Патологичният стадий е най-важният прогностичен фактор при колоректалните тумори след хирургичното лечение. Прогнозата при ранните стадии I и I! е значително по-благоприятна, отколкото при напредналите III и IV стадии.
Хистологичният грейдинг се свързва с 5-годишната преживяемост. При грейдинг 1, 2, З тя е съответно 56-100%, 33-80% и 11 - 58%.
Други прогностични фактори са възраст по време на диагнозата, нивото на СА 19-9, СЕА, пол, наличие и продължителност на симптомите, локализация на заболяването, хистологичен вариант, обструкция или перфорация, периневрална инвазия, венозна или лимфна инвазия, плоидност на тумора, фракция на S - фаза. Тези фактори са слабо свързани с преживяемостта на пациентите. Размерът на първичния тумор също така не повлиява преживяемостта на пациентите, докато експресията на thymidylate synthase и алелната загуба на хромозома 18 се свързват с лоша прогноза на заболяването.

Направете консултация със специалист по заболявания на дебелото черво!


Източник на информация:

Алгоритми за лечение на онкологични заболявания - София 2009