Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Детска хирургия Вродени диафрагмални хернии

Вродени диафрагмални хернии

Печат

Постеро-латерални хернии Bochdaleck, екстракорпорална механична оксигенация, репониране на коремните органи и пластика на диафрагмата със собствени тъкани, Прогресираща сърдечна недостатъчност с белодробна хипертензия, кръгли просветлявания в засегнатата гръдна половина, липса на диафрагмален купол, вродена кистозна малформация на белия дроб, трансверзална лапаротомия, подводен дренаж по Бюлау


Вродените заболявания на диафрагмата възникват по време на ембрионалното развитие, когато тя се оформя като преграда между диференциращите се бели дробове и ротиращия се чревен тракт. Разделят се на лъжливи (без херниален сак), истински диафрагмални хернии (хернираните органи са обвити с перитонеум) и релаксация на диафрагмата.В зависимост от локализацията различаваме постеро-латерални, ретростернални и хиатални хернии. Казуистика представляват централните диафрагмални хернии (дефект на сухожилното тяло) и перикардиалните хернии.

 
Постеро-латерални хернии (Bochdaleck)
Постеро-латералните хернии се срещат 1:5000 раждания. В 80 % те са левостранни и в зависимост от момента на тяхното образуване дефектът на диафрагмата има различни размери. Разположените в гръдната кухина коремни органи (стомах, черен дроб, слезка, тънки и дебели черва) не са покрити с херниален сак. Те притискат белия дроб който при раждането е хипопластичен и функционално непълноценен.


Клинична картина
Тя е в зависимост от размерите на дефекта и степента на промените в белите дробове. При малките херниални отвори със задоволително развит бял дроб клиничните симптоми се развиват по-късно, което има благоприятна прогноза.


Наблюдава се следната триада клинични симптоми:
- Бързо прогресираща дихателна недостатъчност, диспнея и
цианоза
- Прогресираща сърдечна недостатъчност с белодробна
хипертензия
- Проява компресия от страна на хернираните коремни органи
 

Диагноза
Аномалията може да се диагностицира пренатално при ехографското изследване на плода. Повишено е нивото на алфа-фетопротеина.
Постнаталната диагноза се поставя въз основа на клиничната картина и нативното рентгеново изследване - при него се вижда изместване на медиастинума, множество кръгли просветлявания в засегнатата гръдна половина и липса на диафрагмален купол.
В диференциално-диагностичен план се мисли за вродена кистозна малформация на белия дроб. Понякога хернираният стомах се диагностицира погрешно като хипертензионен пневмоторакс.
 

Лечение
Лечението е хирургично.

Предоперативната подготовка е с различно времетраене и включва:
- Поставяне на стомашна сонда
- Включване на венозен източник за инфузии
- Ендотрахеална интубация и настаняване в неонатологично отделение за предоперативна стабилизация на общото състояние
- Прилагане на високочестотна вентилация
- Третирането на белодробната хипертензия с фармакологични средства (толазолин) и азотен окис (NO)
- Локално заместване на дефицита от белодробен сърфактант
- В някои големи медицински центрове се прилага ECMO (екстракорпорална механична оксигенация), високочестотна вентилация или разделна флуидна вентилация.


Оперативното лечение се провежда при стабилизирано състояние на новороденото. То включва:

горна трансверзална лапаротомия, репониране на коремните органи и пластика на диафрагмата със собствени тъкани или с алопластични материали. В края на операцията се поставя торакален дрен, който се включва на подводен дренаж по Бюлау с цел постепенно разгъване на хипопластичния бял дроб. Повишеното налягане в малкия кръг отваря артерио-венозни шънтове и възвръща феталното белодробно кръвообращение. Поради това следоперативният период протича тежко и изисква прецизна дихателна реанимация и медикаментозно третиране на пулмоналната хипертензия.

Източник на информация:

РЪКОВОДСТВО ПО ХИРУРГИЯ С АТЛАС ТОМ XIII.