Специализирано списание за хирургия и медицина: Общи условия

Общи условия

Оценка на читателите: / 25
Слаба статияОтлична статия 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА MySurgery.bg

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. MySurgery.bg – Първото онлайн списание за хирургия и медицина в България.

Чл. 2. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните по-долу термини и изрази ще имат следното значение:

Преамбюл:

Уебсайт/Сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Потребител e всяко физическо лице, което ползва услугите, предоставяни от MySurgery.bg.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

Чл. 3. С отварянето на Интернет страница, с изключение на тази с Общите условия, чрез натискане на електронна препратка от началната страница на MySurgery.bg, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че желае да ползва услугите на сайта и че е запознат с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва.

 

II. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 4. MySurgery.bg предоставя на Потребителите, достъп до своите интернет страници и съответно до информацията и услугите предлагани в тях, при стриктно спазване от страна на последния на изискванията, посочени в настоящите Общи условия и допълнително посочените в съответните интернет страници на MySurgery.bg изисквания за конкретните услуги.

Чл. 5. Предоставянето на услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на уебсайта. Издателят не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, свързани с ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с интернет свързаност и др.).

 

III. ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 6. Настоящите Общи условия не се прилагат за отношенията между Потребителя и трети лица, с които Потребителят се е свързал, използвайки услугите на MySurgery.bg.

Чл. 7. Настоящите Общи условия влизат в сила от датата на тяхното публикуване и последна им актуализация.

 

IV. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 8. Сайтът MySurgery.bg предлага услугите в интернет страниците си "във вида, в който са" и не носи отговорност по отношение на надеждността на тяхното функциониране, броя и вида на включените функционалности, условията за достъп до услугите, осигуряването на помощ и други параметри.

Чл. 9. MySurgery.bg не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджърския екип др.

Чл. 10. MySurgery.bg не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Сайта, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

Чл. 11. Страните приемат, че MySurgery.bg не носи отговорност за непредоставянето на услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие от извършвани тестове в сайта с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги. В тези случаи сайтът предварително уведомява писмено потребителите за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на услугите.

Чл. 12. Фактът, че сайтът MySurgery.bg е свързан с Интернет и трябва да работи в техническата среда на тази мрежа определя невъзможността да се гарантира, че потокът информация към и от него няма да бъде следен и записван от трети страни.

Чл. 13. MySurgery.bg има право да променя дизайна, формата, технологията и услугите, които предоставя, без предварително да известява потребителите затова.

Чл. 14. MySurgery.bg има право по свое усмотрение да изтрие част от услугите, които предлага или да ограничи достъпа до тях, за всички или определени потребители.

Чл. 15. MySurgery.bg има право по своя преценка да изтрие и/или закрие информацията на произволен потребител и без право на преразглеждане.

Чл. 16. MySurgery.bg има право да извършва всякакви санкции свързани с услугите, които предоставя, ако е получил уведомление за нарушение в сайта от упълномощените органи на Българското законодателство или в случаите, когато потребител наруши Общите условия за ползване на сайта, вкл. тези, които се определят като Злоумишлени действия по чл. 2, по-горе.

Чл. 17. MySurgery.bg ще санкционира всеки потребител и ще уведомява органите на реда за нарушаване на нормите на обществения морал и Българското Законодателство, включително публикуването на порнографски материали и снимки, обиди, нежелана реклама, нарушаване на авторското право и сродните му права, нарушаване свободата и правата на личността, дискриминация, застрашаване на живота или здравето на потребителите на сайта.

Чл. 18. MySurgery.bg има правото да отдава с цел продажба, пространство в страниците си на рекламодатели и да експонира, показва, изпраща, изпълнява, зарежда техни реклами и всякакви рекламни материали за собствени цели или за целите на клиентите, които обслужва. За да може потребителят да получава само пълноценна и достоверна информация, всички рекламни съобщения ще бъдат ясно обозначени като такива. Рекламните карета (банери) ще бъдат ясно обозначени с надпис „Реклама“. Рекламните статии ще бъдат обозначени с надпис  „Платено съобщение“ в началото на материала. В сайта не се допускат коментари с рекламна цел. Подробности за условията за реклама можете да получите в секция "Реклама" или като се свържете с маркетинговия мениджър на сайта.

Чл. 19. Отговорност за съдържанието на рекламните материали носят само и единствено рекламодателите, които според изискванията на MySurgery.bg следва да са изработени в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права, Закона за защита на конкуренцията, Закона за защита на потребителя и за правилата за търговия и останалото приложимо законодателство. Останалите текстове, които не са обозначени като реклама, не са повлияни от никакви допълнителни финансови интереси, са създадени единствено с цел да информират потребителя според познанията, съвестта и разбиранията на авторския колектив.

Чл. 20. MySurgery.bg си запазва правото да се съобразява с потребителите на сайта си и да спира банери и рекламни кампании, които се определят от аудиторията на сайта като дразнещи и/или вредни.

Чл. 21. MySurgery.bg се задължава да съхранява конфиденциално данните на своите потребители, според Закона за защита на личните данни и да не ги предоставя на трети лица без изричното съгласие на потребителите, изразено писмено, с изключение на случаите на онлайн консултация със специалист.

Чл. 22. MySurgery.bg има право да събира, използва и съхранява информация относно Потребителя, когато същия използва услугите предмет на настоящите Общи условия. Информацията, чрез която Потребителят може да бъде идентифициран, може да включва име, рождена дата, лични интереси, пощенски адрес, постоянен адрес по местоживеене, e-mail адрес, професия, телефонен номер, чувствителни лични данни, както и всяка друга информация, която същият предоставя доброволно при ползване на услугите на MySurgery.bg. Анонимността на предоставената от потребителя лична информация при регистрация, консултация със специалист, абониране за бюлетин или участие във форум ще бъде гарантирана според етичните норми и изискванията регламентирани от Закона за защита на личните данни.

Чл.23. Съдържанието на сайта не замества професионалната медицинска грижа, съвет, диагноза или лечение. Всички публикувани материали в сайта MySurgery.bg, имат чисто информативен характер и не могат по никакъв начин да заменят лекарската консултация и преглед. Сайтът и авторите на статиите не носят отговорност за загубите и щетите във връзка с публикуваната в него информация. Напомняме също, че самолечението и късната диагноза могат да имат фатални последици за вашето здраве. Винаги се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист за всички въпроси свързани с Вашето здраве.

Чл.24. Никога не пренебрегвайте предписанията на лекари професионалисти и не отлагайте потърсването на медицинска помощ поради прочетена в нашия сайт информация.

Чл.25. MySurgery.bg не носи отговорност за вреди и щети настъпили във връзка с публикувана на сайта информация, отговор на потребителско запитване или коментари. Всички потребителски коментари в този сайт са лични и ангажират само техните автори. Те по никакъв начин не могат да заменят консултацията с медицинско лице. Всеки опит за самолечение без консултация с лекар може да има фатални последици. Всяка лична информация, споделена под формата на “потребителски коментар„ след всяка статия или в секцията “За контакти„ e въпрос на лична воля на потребителя/автора и е достъпна за всички потребители на сайта, като сайтът и администратора не носят никаква отговорност за произлизащите от това последствия.

Чл.26. MySurgery.bg не препоръчва и не потвърждава качествата на никой от споменатите в сайта продукти, лекарствa, здравни заведения, процедури, мнения и т.н.

Чл.27. MySurgery.bg може да съдържа и здравна и медицинска информация на сексуална тематика. Ако намирате подобните материали за неприятни можете да не използвате сайта.

Чл.28. MySurgery.bg не носи отговорността за информацията и снимките качени в личните страници на медицински центрове, аптеки и лекари поради факта, че информацията която е в личните страници се обслужва и редактира от самите автори, лекари, фармацевти, клиники, центрове или др. Лекарите, медицинските центрове и аптеките носят отговорността за информацията, която излагат в своите подстраници. Този сайт може да се ползва без възрастови ограничения, но трябва да се има предвид, че някои от текстовете, снимките, филмите и схемите може да са травмиращи. Сайтът е предназначен за широк кръг потребители – хора със/без здравословни проблеми, студенти, специализанти и медицински професионалисти.

Чл.29. MySurgery.bg не носи отговорност за изразените мнения и изказвания, заключения и др. на специалистите отговарящи в он-лайн консултацията, отговорността за които носи лекарят отговорил в он-лайн консултацията.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 30.

(1) Потребителят има право безплатно да ползва услугите предоставяни от MySurgery.bg за нетърговски цели. Изключват се интернет страниците, които изискват допълнително съгласие с други общи условия.

(2) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от MySurgery.bg за всеки отделен вид услуга.

(3) Потребителят има право да изразява своето мнение или съвет под формата на коментар, тогава и само когато предоставя възможно най-обективна и достоверна информация, отговаряща на истината. Преди даден потребител да коментира в MySurgery.bg, трябва предварително да е прочел внимателно "Указанията за коментиране" на сайта. Въпреки това, никога не трябва да се пропуска, че информацията публикувана в съобщенията може да е непълна или дори подвеждаща. Съобщения с очевидно подвеждаща и заблуждаваща информация, няма да бъдат допуснати за публикуване. Ако потребителите, изказват мнение или дават информация по медицински и/или здравни въпроси, което не е базирано на личен опит или преживяване, трябва да предоставят референциите, които ползват (например линк).

(4) Потребителят има право да разполага в режим upload в потребителския си профил с мултимедийно съдържание, върху което е носител на авторски права или е получил правото да го използва на валидно правно основание, включително правото да го сублицензира. В случай че потребителят желае друго мултимедийно съдържание да бъде достъпно от неговия профил, той разполага с електронна препратка към съответния ресурс, при което ресурсът не се разполага на сървъра на сайта.

(5) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да използва обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършва с нетърговска цел.

(6) Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта, извън горната хипотеза, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на MySurgery.bg и/или неговите партньори за съответния вид използване.

(7) Всички елементи на интернет страниците на MySurgery.bg, включително дизайн, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, извън разположените от потребителя, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на собственика на MySurgery.bg.

(8) Всяко ползване, възпроизвеждане или промяна на сайта, включително базите данни и материалите в него е забранено без изричното разрешение на MySurgery.bg и се преследва по предвидения от закона ред.

 

VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Чл.32. Настоящите Общи условия обвързват потребителите на MySurgery.bg от момента на отваряне на интернет страница на Издателя.

Чл.33. MySurgery.bg има правото да променя и допълва Общите условия във всеки един момент.

Чл.34. Настоящите Общи условия влизат в сила от 26.09.2011 година.

За директен и личен контакт с администратора и екипа на MySurgery.bg  използвайте посочения e-mail адрес:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , като гарантираме неприкосновеността на споделената по този начин лична информация.