Най-новите постижения в лечението на множествената склероза

Печат

Множествена склероза (МС) - симптоми и лечение, мс лечение, лечение мс, болни от множествена склероза, коментари за множествена склероза лечениеНа симпозиум под председателството на проф. д-р Хайнрих Матле [Heinrich Mattle] от Берн са обобщени най-новите достижения в лечението на множествената склероза. В швейцарско ретроспективно неинтервенционно проучване е установена сравнима ефикасност на инжекционните терапии на първи избор. Натализумаб е не само високо ефективен, но може да повлияе положително и на параметри като инвалидизиране, умора, когниция и функция на пикочния мехур. Двустепенният ELISA-метод  STRATIFY-JCV®  е нов инструмент за подбор и контрол на пациенти с МС.

 

В няколко проучвания от фаза III са разгледани ефикасността и поносимостта на четирите инжекционни терапии на първи избор при пристъпно-ремитентна форма на множествена склероза (RRMS). „Относителната ефективност на тези опции не може да се определя просто чрез сравняване на тези данни, тъй като проучванията се различават по отношение на методологията, популациите пациенти и крайните точки”, посочва във въведението си д-р Клаудио Гоби [Claudio Gobbi] от Лугано. В мултицентровото, ретроспективно, неинтервенционно проучване SAME (Swiss Analysis on Multiple Sclerosis) са изследвани в реални условия ефективността, безопасността и поносимостта на трите IFN-β-препарати (IFN-β-1а 30μg i.m., IFN-β-1a 22/44μg s.c., IFN- β-1 b 250μg s.c.) и глатирамерацетат (GA) в продължение на две години при група от пациенти с CIS („clinically isolated syndrome“) или RRMS.1

Включени са почти 10% от швейцарските пациенти с МС
В 30 центъра са включени общо 546 пациенти на възраст от 18 до 65 години. Това представлява почти 10% от пациентите с МС в Швейцария, лекувани в болници и от невролози по места. Анализирани са данни за мъже и жени, които са лекувани най-малко от две години с един и съща IFN-β-препарат или GA. Първичната крайна точка е средният годишен дял на рецидивите („годишна честота на рецидивите”, ARR) през първата и втората година. Вторичните крайни точки са EDSS („expanded disability status scale“), безопасност, профилът на нежеланите странични ефекти и броят на Т1-, Т2- и Gd+-лезии. За първа година служи периодът между месеците -24 и -12 преди анализа на данните, а за втора година – месеците -12 до 0.

Няма разлика в ефикасността
Анализът на събраните данни показва, че в крайна сметка изходните стойности (възраст, пол, продължителност на заболяването) са сравними за всички терапевтични групи. По отношение на средното ARR и средните EDSS са измерени сравними стойности за всички възможности за лечение. Средният ARR за две години е 0,27 за IFN-β-1а i.m., 0,29 за IFN-β-1а s.c., 0,22 за IFN-β-1b s.c. и 0,24 за GA (р = 0,225, фигура 1). През двете години на изследванията EDSS не показва някаква значима разлика. Д-р Гоби допълва: „Ефикасността на терапията на първи избор е сравнима”.
Сред най-честите нежелани реакции са регистрирани грипоподобни симптоми и локални реакции на мястото на инжектиране. Пациентите с GA са имали най-малко грипоподобни симптоми. Локални реакции на мястото на инжектиране се появяват значително по-рядко при пациентите, лекувани с IFN-β-1а i.m., в сравнение с другите възможности за лечение (р <0,001).

Натализумаб: подобряване на параметрите, свързани с уврежданията
Д-р Михаел Линебанк [Michael Linnebank] от Цюрих представя преглед на ефикасността на натализумаб. Проучването AFFIRM показва, че натализумаб е високо ефективен за лечение, но в сравнение с плацебо ARR е намален значително с 68% (р <0,001).2 След две години рискът от прогресия на инвалидността е намален в сравнение с плацебо с 54% . За период от две години при пет пъти повече пациенти, лекувани с натализумаб, намалява активността на заболяването, отколкото при плацебо.3 „При 30% от пациентите на терапия с натализумаб дори има подобряване на уврежданията”, посочва д-р Линебанк. В швейцарско кохортно проучване също се показва, че при 89% от пациентите, лекувани с натализумаб, стойността на EDSS остава непроменена или се подобрява.4
Други проучвания показват, че лечението с натализумаб довежда до подобрение на съответните параметри, важни за засегнатите – умора, когниция и функция на пикочния мехур.5, 6, 7 Друго проучване с 92 пациенти показва, че повишената концентрация в ликвора на NFL („neurofilament light“) – биомаркер за аксонни увреждания – след шест до дванадесет месеца лечение с натализумаб е намалена до стойността на здравите контроли.8 Накрая на изложението си лекторът получава въпрос на какво може да се дължат подобренията, установени при прием на натализумаб. Неговият отговор гласи: „ Аз съм на мнение, че медикаментът много ефективно предпазва централната нервна система от възпаление и по този начин собствените възстановителни механизми на организма могат да реагират”.
 

STRATIFY JCV® - инструмент за идентификация и управление на пациентите
Прогресивната мултифокална левкоенцефалопатия (PML) е рядко срещано при терапия с натализумаб заболяване на централната нервна система, причинено от опортюнистични инфекции с вируса на JC. Третият оратор, проф. д-р Рено дьо Паскьо [Renaud Du Pasquier] от Лозана, коментира трите известни рискови фактора, които могат да допринесат за развитието на PML: JCV-серостатус, продължителността на лечението с натализумаб и предшестваща терапия с имуносупресори.  Предпоставка за развитието на PML е инфекция с вируса на JC. Това означава: ако няма вирус, няма риск”. Благодарение на развитието на двустепенния тест ELISA (STRATIFY JCV®) вече е възможно преди началото на лечението с натализумаб пациентите да бъдат тествани за наличието на анти-JCV-антитела. Като част от текущото проспективно лонгитудинално кохортно проучване STRATIFY-1 в продължение на две години на всеки шест месеца се определя наличието на анти-JCV-антитела в серума на пациенти с МС.10 Публикуваните наскоро базисни резултати сочат 56% разпространение на анти-JCV-антитела. Делът на фалшиво отрицателните резултати е нисък – 2,7%.10 При жените наличието на антитела е значително по-ниско, отколкото при мъжете. В допълнение – той расте с напредване на възрастта. Установен е годишен дял от 2% сероконверсия.12
„Затова серонегативните пациенти, приемащи натализумаб, следва да се тестват ежегодно”, обяснява Du Pasquier.  Полезно е пациенти с активност на заболяването при модифицираща терапия да се тестват, тъй като JCV-негативните пациенти на практика нямат риск от PML. По отношение на изпитването – при нелекувани до момента лица с два пристъпа и с активен ядрено-магнитен резонанс е едно и също. JCV-позитивните пациенти трябва да се наблюдават по-строго.”
 

Автор: Д-р Терезе Швендер

Източник: 13th Annual Meeting of the European

Federation on Autonomic Societies (EFAS),

Симпозиум „Recent advances in Multiple

Sclerosis“ der Firma Biogen Idec,

13. Oktober 2011, Bern

LOneu110510


1.Gobbi C et al: Final Results of the SAME (Swiss Analysis of

Multiple Sclerosis) Study Comparing Four Disease-Modifying

Therapies for Multiple Sclerosis. 63rd Annual Meeting of the

American Academy of Neurology (AAN), 9.–16. April 2011,

Honolulu/Hawaii. Poster P06.047

2 Polman CH et al: A randomized, placebo-controlled trial of

natalizumab for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med

2006; 354: 899-910

3 Havrdova E et al: Effect of natalizumab on clinical and

radiological disease activity in multiple sclerosis: a retrospective

analysis of the Natalizumab Safety and Efficacy in

Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis (AFFIRM) study.

Lancet Neurol 2009; 8: 254-260

4 Putzki N et al: Natalizumab Reduces Clinical and MRI

Activity in Multiple Sclerosis Patients with High Disease

Activity: Results from a Multicenter Study in Switzerland.

Eur Neurol 2010; 63: 101-106

5 Wilken J et al: Evaluation of Natalizumab for the Relief of

Multiple Sclerosis Associated Fatigue: The ENER-G Study.

AAN 2010, Toronto. Poster P06.142

6 Kane RL et al: Effects of Natalizumab on Cognition in Multiple

Sclerosis: Findings from the ENER-G Study. 63th AAN

Kongress. Poster P06.077

7 Khatri B et al: Trust Study results: effects of natalizumab on

bladder function. 5th Joint Triennial Congress of ECTRIMS

an ACTRIMS 2011, P1040

8 Gunnarsson M et al: Axonal damage in relapsing multiple

sclerosis is markedly reduced by natalizumab. Ann Neurol

2011; 69(1): 83-89

9 Yousry TA et al: Evaluation of patients treated with natalizumab

for progressive multifocal leukoencephalopathy.

N Engl J Med 2006; 354: 924-933

10 Bozic C et al: Anti-JCV antibody prevalence in МС patients:

baseline results of STRATIFY-1. Ann Neurol 2011 Aug 18

[Epub ahead of print]

11 Sandrock A et al: Risk of Natalizumab-Associated Progressive

Multifocal Leukoencephalopathy. Poster presented

at 25th Annual Meeting of Multiple Sclerosis Centers 2011

12 Bloomgreen G et al: Contribution of natalizumab-treatment

duration, prior immunosuppressant use, and anti-

JC virus antibody status to the risk of progressive

multifocal leukoencephalopathy in natalizumab-treated

multiple sclerosis patients. 5th Joint Triennial Congress

of ECTRIMS and ACTRIMS 2011, P99