Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Образна диагностика Рентгенография на гръден кош

Рентгенография на гръден кош

Печат

Рентгенография на гръден кош е първи метод при белодробен карцином,Пациенти с кръвохрак са показани за незабавна рентгенография на гръден кош,Рентгенография на гръден кош е задължителна при кръвохрак кашлица или промяна в характера на хронична кашлица неясна гръдна болка загуба на тегло задух

 

Рентгенография на гръден кош (РГК) е първи образен метод на изследване при съмнение за белодробен карцином. Изобразява се като белодробно огнище (лезия, нодул) или инфилтративно засенчване, хиповентилация, ателектаза, медиастинална лимфаденопатия, плеврални изливи.

Преглед на литературата за периода 1964-2003 г. установява малък брои проучвания върху специфичността и чувствителността на метода при пациенти с различни стадии и хистологични подвидове.Работни групи по проблема считат, че РГК е препоръчителна като първи метод на избор, определящ избора на следващи стъпки в диагностичния алгоритъм.

 

  •             Пациенти с кръвохрак са показани за незабавна рентгенография на гръден кош.
  •             Рентгенография на гръден кош е препоръчителна при следните клинични симптоми, персистиращи повече от три седмици: кашлица или промяна в характера на хронична кашлица, неясна гръдна болка, загуба на тегло, костни болки.

Акценти за добра практика

  • Рентгенография на гръден кош е задължителна при следните клинични симптоми, персистиращи повече от три седмици: кръвохрак, кашлица или промяна в характера на хронична кашлица, неясна гръдна болка, загуба на тегло, задух.

 

Източник на информация

Национално ръководство:Поведение при белодробен карцином - Национален експертен борд, МОРЕ 2010