Специализирано списание за хирургия и медицина: Журнал В. Василев, Х. Лозанов.Mohs микрографска хирургия като избор на лечение при пациент с базоцелуларен карцином - клиничен случай. Журнал "MySurgery.bg", Юни 2014. ISSN: 1314-6785

В. Василев, Х. Лозанов.Mohs микрографска хирургия като избор на лечение при пациент с базоцелуларен карцином - клиничен случай. Журнал "MySurgery.bg", Юни 2014. ISSN: 1314-6785

Е-мейл Печат

Mohs микрографска хирургия като избор на лечение при пациент с базоцелуларен карцином - клиничен случай

Д-р Владимир Василев; Д-р Христо Лозанов

ВМА - МБАЛ София

 

Въведение

Базоцелуларните карциноми са най-често срещаните злокачествени тумори изобщо. Те са около 80% от така наречените не-меланомни злокачествени кожни тумори. Характеризират се с най-нисък процент на леталитет и много нисък процент на метастазиране (0,0028%), но имат свойството да се разрастват и да причиняват значителни разрушения на околната кожа и на подлежащите структури, което води до сериозни функционални и козметични проблеми. (1)

Материали и методи

Пациент на 85 г възраст ,в добро общо състояние с инфилтративна форма на базоцелуларен карцином  в клиничен стадий III, T4N0M0. Заболяването датира от три години,като през това време се е самолекувал.

Хирургия при лечение на базоцелуларен карцином, mohs микрографска хирургия, базоцелуларен карцином лечение, базоцелуларен карцином снимки

При КАТ на черепа и скенер на цяло тяло  не се откиват метастази  в регионални лимфни възли и в отдалечени органи. Отбелязва  се засягането на черепните кости  в цяла дебелина  до Dura mater T4N0M0

Хирургия при лечение на базоцелуларен карцином, mohs микрографска хирургия, базоцелуларен карцином лечение, базоцелуларен карцином снимки

Отбелязва  се засягането на черепните кости  до Dura mater.

Хирургия при лечение на базоцелуларен карцином, mohs микрографска хирургия, базоцелуларен карцином лечение, базоцелуларен карцином снимки

Пациентът е подготвен предоперативно  и опериран съвместно с неврохирургичен екип.

На първия етап от операцията се ексцизира засегнататa кожа на капилициума и галеята чрез Mohs микрографска хирургия, като не се откриха туморни клетки в ексцизионната линия.

Хирургия при лечение на базоцелуларен карцином, mohs микрографска хирургия, базоцелуларен карцином лечение, базоцелуларен карцином снимки

Визуализира се деструкцията на черепните кости с инфилтрация на тумора в дълбочина.

Хирургия при лечение на базоцелуларен карцином, mohs микрографска хирургия, базоцелуларен карцином лечение, базоцелуларен карцином снимки

С помощта на костни инструменти се отстраниха засегнатите кости в отстояние от тумора на един см. ,като се достигна до интактната дура ,върху която не се откриха макроскопски лезии. Костните тъкани се изпратиха за траен препарат. Постави се титаниева пластина на мястото на костния дефект.

Хирургия при лечение на базоцелуларен карцином, mohs микрографска хирургия, базоцелуларен карцином лечение, базоцелуларен карцином снимки

Кожния дефект на капилициума , с размер  7 на 9 см се затвори с три насрещни ротационни ламба.

Хирургия при лечение на базоцелуларен карцином, mohs микрографска хирургия, базоцелуларен карцином лечение, базоцелуларен карцином снимки

Пациента беше изписан без усложнения на седмия ден. Конците се свалиха на деветия ден.

Изводи

Инфилтративните базоцелуларни карциноми се характеризират с бърз растеж и заначителна деструкция на кожата и подлежащите структури. Mohs микрографската хирургия при базоцелуларни карциноми е метод на избор и дава висок процент излекуване на пациентите.(2,3.) Едноетапното използването на титаниева пластина за костния дефект и покриване на дефекта с насрещни ротационни ламба , дават една сигурна протекция на подлежащите структури и адекватно затваряне на кожния дефект. (4,5.).Ранното откриване и хирургично лечение на базоцелуларните карциноми е предпоставка за добри функционални резултати.

Литература

  1. Василев В,. Mohs микрографска хирургия при базоцелуларни карциноми ,изискващи пластично възстановяване. Дисертационен труд. ВМА 2013г
  2. Barry J, Oon SF, Watson R, Barnes L. The management of basal cell carcinomas. IrMed J. Jun 2006;99(6):179-81.
  3. Lang PG Jr, Osguthorpe JD. Indications and limitations of Mohs micrographic surgery. Dermatol Clin. 1989;7:627-644.
  4. Jackson IT. Local flap reconstruction of defects after excision of nonmelanoma skin cancer. Clin Plast Surg. 1997; 24:747-767.
  5. Ridenour BD, Larrabee WF. Biomechanics of skin flaps. In: Baker SR, Swanson NA, eds. Local Flaps in Facial Reconstruction. St. Louis: Mosby; 1995:31-38

Ключови думи

Mohs микрографска хирургия, базоцелуларен карцином, кожни тумори