Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Ортопедия Минимално инвазивна вентрална лумбална вертебродеза

Минимално инвазивна вентрална лумбална вертебродеза

Печат

vertebrodesisКласическата вентрална лумбална вертебродеза е стандартно понятие, което често е свързано с усложнения по време на и след операцията. Поради тази причина с B-Twins са разработени имплантати, с чиято помощ операциите да бъдат по-безопасни. Първите резултати сочат, че при съответни индикации имплантирането на B-Twins е минимално инвазивна алтернатива на класическата вертебродеза, със значително по-малко усложнения.

 

Патомеханизъм
Полученото дегенеративно увреждане на междупрешленните дискове се изявява в прогресиращо намаляване на височината им. Намаляването на разстоянието между прешлените може да доведе до сублуксация и артроза на фасетните стави. Това от своя страна предизвиква сегментна нестабилност, която може да причини дискогенни или индуцирани от фасетните стави болки, респ. радикулопатии вследствие на стенози на форамена.

Решаване на проблемите със стандартна терапия
Решение на гореописания проблем е предната лумбална вертебродеза, при която чрез поставяне на интервертебрален спейсър се постига следното:

  • Отстраняват се дегенериралите части от прешлена;
  • Напълно се възстановява интервертебралната височина;
  • Разширяват се фораминерните стенози;
  • А интерпонатите се разполагат по продължение на оста, носеща тежестта.

Проблеми при стандартната терапия
Поради размера на прилаганите досега при вентралната лумбална вертебродеза имплантати се появяват недостатъци. За да може да се разположи имплантата в интервертебралното пространство, е необходимо да се отстранят значителни части от ставите на гръбнака, което води до допълнителна загуба на стабилност. Тази свръхподвижност, преди всичко в екстензия и ротация, днес изисква стандартна педикуларна фиксация.
 

Нови решения
Поради гореописаните проблеми с имплантатите B-Twins е разработена и внедрена експандируема система, която напълно, без споменатите недостатъци, трябва да осигури достатъчна вертебродеза в областта на лумбалните прешлени посредством микрохирургична техника.

Техническо описание
Особеното на тези имплантати е тяхната способност да експандират. B-Twins са от титан, в затворената си неекспандирана конфигурация имат формата на цилиндър с много малък диаметър от 5mm. В експандирано състояние те имат формата на трапецоид с дължина от 25mm и според необходимостта имат височина от 7,5 до 15mm. Формата на трапецоида прави онези повърхности, обърнати към основните, респ. покриващите плочки, да затварят остър ъгъл; това позволява запазване на физиологичната лордоза на прешлените в
имплантирано състояние.

Оперативна техника
В зависимост от индикациите за оперативен достъп се избира между двустранната микрохирургична флавиектомия или по-рядко – декомпресивната ламинектомия. Благодарение на микрохирургичната оперативна техника е достатъчно пестеливото рарефициране на фасетните стави. Обикновено след това следва дискектомия с последващо кюретиране на основната и на покриващата плочка. Като следваща стъпка най-напред под образен контрол B-Twins се поставя в латералната част на междупрешленното пространство и се експандира. Получените костни чипове се поставят в междупрешленното пространство; след това вторият имплантат B-Twins се експандира в контралатералната част на интравертебралното пространство.

Индикации
Индикация за тази намеса е симптоматичната дегенеративна лумбална нестабилна спондилолистеза до степен І по Майердинг; при 10% от оперираните в нашата клиника пациенти това беше единствена диагноза. При останалите пациенти допълнително са установени следните радиоморфологични патологии:

  • в 35% – рецидив на пролапса на диска;
  • в 21% – пролапс на диска;
  • в 18% – стеноза на спиналния канал;
  • в 13% – стеноза на спиналния канал и пролапс на диска;
  • в 3% – рецидив на стеноза на спиналния канал.

Относителна контраиндикация представляват изявени остеопоротични изменения на гръбначния стълб, тъй като тук е повишена опасността от навлизане на имплантата в тялото на прешлена.

Собствени резултати
В университетската клиника по неврохирургия в Грац в периода от април 2004 г. до август 2005 г. с този вид спондилодеза са лекувани 46 пациенти на възраст между 29 и 83 години (средно 57 години). От тях 26 са мъже (57%), а 20 – жени (43%). При 44 пациенти се осъществява моносегментно имплантиране, а само при двама – бисегментно. При 45 пациенти оперативният достъп е билатерална микрохирургична флавиектомия; а само при един пациент – декомпресивна ламинектомия. Половината от всички имплантати са разположени в етаж L4/5; в сегмент L3/4 са имплантирани 27%, а при L5/S1 - 16% от B-Twins. Само в 3% от случаите е извършено имплантиране в етажите L2/3, респ. L5/6.
При всички пациенти с помощта на определяне на неврохирургичния статус е направена оценка на развитието на неврологичните симптоми на дразнене и отпадане. Това е проведено преди операцията, преди изписването, както и 6 седмици, 6 месеца и 12 месеца след нея. С помощта на рентгенови снимки на лумбалните прешлени преди изписването, 6 седмици, 6 месеца и 12 месеца след операцията е направена оценка на положението на импланта.
Преди операцията всички пациенти страдат от остри радикулярни болки; те съществуват или значително намаляват при 97% от пациентите още по време на стационарния престой. През следващия контролен период всички пациенти с подобрения нямат нови радикулярни болки. Преди операцията 23% от пациентите страдат от остри лумбалгии; според очакванията след операцията те се подобяват не толкова бързо. По време на контрола след 6 седмици само 12% от пациентите страдат от лумбалгии, които значително се изясняват при съответното медикаментозно и физиотерапевтично лечение до контрола след 6 месеца. Проведеният контрол с рентген установява при всички пациенти с изключение на един
идеално положение на имплантатите. При засегнатия пациент вследствие фрактурата на имплантата – B-Twins от предишното поколение – и дислокацията му, се налага той да бъде сменен.

Извод
Данните сочат, че предната лумбална вертебродеза с B-Twins, при ясно поставена индикация е безопасен и ефикасен метод за стабилизиране на дегенеративно изменени лумбални прешлени на гръбнака.

 

 

Автор:
З. Гросауер, E. Хол, Б. Сутер
Адрес за кореспонденция:
проф. д-р Бернхард Сутер, Универ-
ситетска клиника по неврохирургия,
Ауенбругерплац 29, 8036 Грац