Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Онкохирургия Поддържаща лекарствена терапия при карцином на белия дроб

Поддържаща лекарствена терапия при карцином на белия дроб

Печат

Поддържаща терапия при карцином на белия дроб, може да се прилага поддържащо лечение със самостоятелно приложение на pemetrexed (при неплоскоклетъчен подтип) или erlotinib, Трета генерация цитостатици и таргентни агенти показват ефективност и добра поносимостТрета генерация цитостатици и таргентни агенти, приложени самостоятелно, показват ефективност и добра поносимост, позволяваща продължително лечечие без развитие на кумулативна токсичност, което предполага използването им като поддържащо лечение.

 

Paclitaxel е проучен в две клинични изпитвания, a vinorelbine в едно, но резултатите не дефинират ясно ролята им в поддържащата терапия. В друго изпитване при болни без прогресия на болестта след четири цикъла cisplatin/gemcitabine е сравнено поддържащо лечение с gemcitabine и наблюдение; отчита се достоверно подобрение на преживяемост без прогресия (ПБП) с gemcitabine (3.6 спрямо 2 месеца) и незначимо подобрение на обща преживяемост (ОП) 10.2 спрямо 8.1 месеца
Ранно поддържащо лечение с docetaxel е изследвано при пациенти, непрогресирали след първа линия химиотерапия с четири цикъла carboplatin/paclitaxel; отчита се достоверно удължаване на средната ПБП (5.7 спрямо 2.7 месеца) заедно с тенденция за по-добра ОП (12.3 спрямо 9.7 месеца).Данни от клинично проучване фаза III на pemetrexed, сравнен с плацебо в поддържащо лечение при болни, непрогресирали след първа линия със стандартни платина-съдържащи дублети, показват, че реmetrexed достоверно подобрява както ПБП (4.3 спрямо 2.6 месеца), така (13.4 спрямо 10.6 месеца). Подгрупов анализ показва по-добра ежесечна преживяемост при пациенти с неплоскоклетъчна хистология 15.5 спрямо 10.3 месеца) и еднаква преживяемост в група с плоскоклетъчна хистология. По-високата ефективност на pemetrexed при аденокарцином е свързана с различната експресия на тимидилат-синтетаза (TS) в различни
хистологични подтипове. Bevacizumab (моноклонално антитяло срещу съдов ендотелен растежен фактор, VEGF), комбиниран с cisplatin/paclitaxel, достоверно подобрява обективния отговор, ПБП и ОП на болни с авансирал неплоскоклетъчен недребноклетъчен белодробен карцином (НДКБК), когато се продължи като поддържащо лечение до прогресия. В друго изпитване cetuximab (моноклонално антитяло срещу рецептор на епидермален растежен фактор, EGFR) подобрява незначително ОП, когато се приложи в комбинация с cisplatin/vinorelbine и след това се продължи като поддържащо лечение. Липсват проучвания, сравняващи поддържащо лечение с bevacizumab или cetuximab спрямо преустановяване на химиотерапия. В японско проучване болни с авансирал НДКБК (стадий IIIB/IV) получават шест или три цикъла химиотерапия с платина-съдържащ дублет, последвани от gefitinib до прогресия на болестта, и се отчита достоверно подобрение на ПБП за пациенти, провели поддържащо лечение с gefitinib. При подгрупов анализ се установява, че болни с аденокарцином и gefitinib имат достоверно по-добра ОП спрямо тези само с химиотерапия. Ролята на erlotinib като поддържаща терапия е проучена в две клинични изпитвания фаза III. В първото групата с erlotinib демонстрира по-добър контрол на болестта на дванадесета седмица (40.8% спрямо 27.4%), достоверно подобрение на ПБП (12.3 спрямо 11.1 седмици) и ОП (12 спрямо 11 месеца). Второто проучване сравнява bevacizumab/erlotinib спрямо bevacizumab и плацебо, като поддържаща терапия след четири цикъла химиотерапия без прогресия на болестта; отчита се достоверно удължаване на ПБП в полза на комбинацията (4.8 спрямо 3.7 месеца). При пациенти, понесли тежко първа линия химиотерапия или предпочитащи почивка, алтернатива остава стриктно проследяване и навременно започване на втора линия.


При недребноклетъчен белодробен карцином, непрогресирал след първа линия химиотерапия с платина-съдържащ режим, се препоръчва поддържащо лечение с pemetrexed (ако не е използван при първа линия при неплоскоклетъчен недребноклетъчен карцином) или с erlotinib.


Акценти за добра практика

• При пациенти с недребноклетъчен белодробен карцином, непрогресирал след първа линия химиотерапия, може да се прилага поддържащо лечение със самостоятелно приложение на pemetrexed (при неплоскоклетъчен подтип) или erlotinib.


Литература:

Национално ръководство:Поведение при белодробен карцином - Национален експертен борд, МОРЕ 2010