Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Обща хирургия Обща гнойна инфекция (Сепсис)

Обща гнойна инфекция (Сепсис)

Печат

Обща гнойна инфекция, сепсис, хематогенна дисеминация на причинителя, Септичната инфекция е екзогенна или ендогенна, сепсис - нозокомиални инфекции, имунодефицит в макроорганизма, имуносупресивна терапия, Септичен шок –сепсис с тежка хипотония, скарлатино подобни обриви, гнойно-септични усложненияСепсисът е полиетиологичен синдром с първично огнище, хематогенна дисеминация на причинителя, тежък клиничен ход с множествени органни увреди и лоша спонтанна еволюция.

            Септичната инфекция може да бъде екзогенна или ендогенна. Важно условие за нейното развитие е преходен имунодефицит в макроорганизма, обусловен от предшестващи заболявания (диабет, тумори, хепатит и др.); разширени оперативни интервенции; политравма или провеждана имуносупресивна терапия (цитостатици, кортикостероиди и др.)

            Нерядко сепсисът е резултат от нозокомиални (вътреболнични) инфекции, които се отличават с висока вирулентност и резистентност към антибиотичната терапия.

            Водещи в етиологията на общата гнойна инфекция са Грам (-) бактериални щамове, но през последните години има тенденция към нарастване на дела на Грам (+) щамове.

Класификация на общата гнойна инфекция

а/ Синдром на системен възпалителен отговор – при наличие на 2 или повече от следните критерии:

 • Температура над 38С или под 36Со 
 • Тахикардия ( >90/мин)
 • Тахипнея ( >20/ мин)
 • Левкоцитоза (> 12 000 Leu) или левкопения (< 4000 Leu)

б/ Сепсис – включва критериите за синдром на системен възпалителен отговор и доказан инфекциозен агент

в/ Тежък сепсис – включва симптомите на сепсис и клинични прояви на органна дисфункция (олигурия, повишаване на нивата на лактата, нарушения на съзнанието и функцията на различни органи и системи)

г/ Септичен шок –сепсис с тежка хипотония ( RR<90 мм Hg), тъканна хипоперфузия и полиорганна недостатъчност (сърдечно-съдова, дихателна, отделителна, хематологични и хемостазни нарушения и др.)

Клинична картина

Общата гнойна инфекция протича под две основни клинико-анатомични форми: първа фаза навлизане на голямо количество вирулентни микроорганизми с отделяне на токсини в кръвообращението (септицемия) и втора фаза на множество гнойни огнища в различни органи, които потдържат текуща бактеремия и токсемия (септикопиемия)

 • Характерни клинични прояви за първата фаза са: висока температура, тахикардия, тахипнея, скарлатино подобни обриви, левкоцитоза. Хемокултурата често е положителна.

·        Във втората фаза клиничната картина се усложнява от множество септични огнища, проявяващи се с хипотония, олигурия  до анурия, цианоза, иктер ацидоза, кървене и промени в съзнанието.

·        Най-тежкото и често фатално усложнение е септичния шок, нерядко възникващ особенно при наличие на източници на Грам (-) инфакция.

Профилактика

Профилактика на сепсиса се състои преди всичко в навременното и правилно лечение на локалните инфекции. Най-честите гнойно-септични усложнения  в акушерската практика, изискващи своевременна хирургична на меса са: тубоовариален абсцес по време на бременност и раждане, супра- и субфасциален след акушерски операции; следродов септичен тазов тромбофлебит и метротромбофлебит; следродов тазов перитонит; пуерперален мастит.

Лечение на сепсиса

            Трябва да бъде комплексно и по необходимост да включва и консервативни, и хирургични мероприятия.

Основните лечебни принципи включват:

            а) Санация на първичното огнище- разкриване на гнойната колекция, и отстраняване на ексудата и некрозите  и осигуряване на ефективен дренаж.

            б) Борба с инфекцията- широкоспектърно антибактериално лечение

            в) Общо интензивно лечение- инфузионна терапия и парентерално хранене.

            г) Текуща корекция на нарушенията във функциите на жизнено важни органи и системи:

·        подържане на циркулацията и сърдечносъдовата дейност

·        подържане и стимулиране на диурезата

·        нормализиране на електролитно и алкално киселинно равновесие

·        хепатопротективна терапия

·        корекция на нарушенията на хемокоагулацията

д) Стимулиране на жизнените сили на организъма- гамаглобулин, кръвопреливане, витамини и др.

Причини за смъртта при септично болните


 • тежка бактериално-токсична интоксикация
 • септичен шок
 • хепаторенален синдром
 • обширна двустранна пневмония
 • тромбемболия на белодробната артерия
 • менингоенцефалит