Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Гръдна хирургия Трахеална реконструкция

Трахеална реконструкция

Печат

Операция на трахеята, хирургия на трахеята, болести на трахеята лечение, лечение на болести на трахеята, трахея заболявания, болести на дихателната тръба

 Шиен достъп. Дъговиден кожен раз­рез с конвекситет към стернума (по Кохер).

Осигурява достъп до цервикалната трахея.

 

  • Шийно-медиастинален достъп. Пред­ставлява комбинация между шиен разрез и вертикална стернотомия. Той позволява мобилизация на горна и средна трета от трахе­ята с ексцизия на широка част от нея, лока­лизирана в тази област, и последваща рекон­струкция.
  • Дясна задностранична торакото­мия. Извършва се през 4-то междуребрие. Този достъп е удобен за мобилизация на до­лна трета от трахеята и двата главни бронха, последвани от резекцията и възстановяване­то им [2, 3].

Анестезия и вентилация по вре­ме на операцията

 Един от основните тех­нически проблеми в трахеалната хирургия е поддържане на адекватна оксигенация по време на операция без ендотрахеалната тръба да пречи на хирурга. В тези случаи е уместно използването на кардиопулмонарен байпас. Когато тази техника липсва, изходът е двоен ендотрахеален вентилационен кръг [2, 4]. Кръг А: състои се от стандарт­на (еднолуменна) ендотрахеална интубация. Върхът на тръбата се поставя над лезията, когато не може да премине през стенотичния сегмент. Кръг Б: състои се от стерилна ендотрахеална тръба, която се използва по- късно за интубация на дисталния сегмент от резицираната трахея. В началото на опе­рацията кръг А се използва за стандартна анестезия.

 

Когато трахеята е резицирана и лезията е отстранена, ендотрахеалната тръба (А) се изтегля над линията на инцизията, но под гласните връзки, като вентилацията за мо­мента през нея се преустановява. Следващ етап е включването на кръг Б. Осъществява се интубация от хирурга (през оперативно­то поле) на долния трахеален сегмент със стерилната тръба. Вентилацията се поддър­жа през тази тръба. Налагат се шевовете на задната стена на анастомозата. След това ендотрахеалната тръба от кръг Б се изваж­да напълно и ендотрахеалната тръба от кръг А се избутва надолу под сутурираната ли­ния. Вентилацията сега се поддържа чрез оригиналната тръба А. Следва завършване на предната стена от анастомозата. Смяна­та между кръг А и Б трябва да се извършва бързо и след преоксигенация на пациента. Същият принцип се прилага за резекция на трахеалната бифуркация — долна трахея, карина и главни бронхи.

Важни технически изисквания

 При мобилизация на трахеята трябва да се внимава за рекурентните ларингеални нер­ви и васкуларизацията на трахеята, които не трябва да се увреждат. Анастомозата се осъществява с монофилен шевен материал (пролей 3/0) [4]. Флексията на шията дава допълнителна дължина и позволява тя да се извърши без напрежение. Циркулярната резекция при трахеални лезии е лимитира­на до 5 cm. Дефектът може да се възстанови ефективно посредством директна анастомоза „край-в-край" [2, 3]. При об­ширни лезии е показано инплантиране на трахеални протези, но използването им е било разочароващо поради лошите късни резултати [2].
Литература:

1.  Baumgartner, Е J. Cardiothoracic surgery. 3rd Edition. Landes Bioscience, 2003.

2.  Franco, K. L., J. B. Putnam. Advanced Therapy in Thoracic Surgery. 2rd Edition. BC Decker Inc., 2005.

3.  Grillo, H. C. Surgery of the Trachea and Bronchi. BC Decker Inc., 2004.

4.  Kaiser, L. R., I. L. Kron, T. L. Spray. Mastery of Car­diothoracic surgery. 2rd Edition. Williams, Wilkins, 2007.

5.  Nesbitt, J., G. Wind. Thoracic Surgical Oncology: Ex­posures & Techniques. Lippincott Williams & Wilkins, 2003.

6.  Parikh, D. H„ D. C. G. Crabbe, A. W. Auldist, S. S. Rothenberg. Pediatric Thoracic Surgery. Springer — Verlag London Limited, 2009.

7.  Sellke, Е W„ P J. Del Nido, S. J. Swanson. Surgery of the Chest. Subiston & Spencer. 8 edition., 2009.

8.  Sellke, F W., P J. Del Nido, S. J. Swanson. Surgery of the Chest. Saunders, an imprint Elsvier, 2005.

9.  Yuh, D. D., L. A. Vricella, W. A. Baumgartner. Manual of cardiothoracic surgery. Johns Hopkins., 2007.