Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Гръдна хирургия Показания за трункусна ваготомия

Показания за трункусна ваготомия

Печат

Показания за трункусна ваготомия,ваготомия, лечение на дуоденална язва, пилоропластика, язва на дваадесетопръстника лечение, лечение на язва на 12,Трансторакалната торакоскопска трункусна ваготомия е показана при болни с рецидивиращ пептичен улкус, след инкомплетна супраселективна ваготомия и неефективност на медикаментозното лечение.

 

Оперативна техника. Видеоторакоскопската симпатектомия е най-популярната миниинвазивна процедура в гръдната хирургия, която се отличава с минимален болничен престой, почти липсваща болка и загуба на работоспособност.

Положението на болния на операцион­ната маса е като за странична торакотомия — странично, с ръка, отведена над главата и „гърбица" вдигната на равнището на мамиларната линия. Анестезията е обща многокомпонентна и инхалаторна, с двупросветна интубация за сепариране на дишането от страната на интервенцията.

Основна цел на торакалната симпатек­томия е пълно и трайно прекъсване на симпатикусовата инервация на горните крайници и лицето. Широчината на резекцията зависи от вида на заболяването. При хиперхидроза на дланите и аксилите е достатъчна резекцията на 2-ри и 3-ти торакален ганглий. За премахване на фациална симптомати­ка се резецира и долната трета на ganglion stelatum [3, 4]. Трайното повлияването на микроциркулацията на пръстите на ръцете при съдовите заболявания на горните край­ници предполага резекция на долния полюс на Т1 и екстирпацията на Т2, ТЗ и Т4 заед­но с участъци от пре- и постганглионарните влакна, акцесорните и комуникантните кло­нове, включително и тези към Т5.

Торакопортите се поставят по латералните ръбове на m. pectoralis major и т. latissimus dorsi в 3-то и 4-то междуребрие и в 5-то междуребрие по средна аксиларна линия. Резекцията обикновено се извършва с три инструмента — кука-електронож, граспер и ножица. Технически проблеми могат да възникнат, ако част или целия truncus sympathicus е разположен под междуребре­ните съдове. Трункусът преминава под вена­та на Kuntz в около 20% от случаите (фиг. 6).

Оперативната техника при извършване­то на спланхницектомия се различава един­ствено по поставянето на торакопортите, които в този случай са в 5-то и 7-мо меж­дуребрие по предна и задна аксиларна ли­ния. N. splanchnicus minimus е много нежен и често се открива трудно. Обикновено това става на нивото на X торакален прешлен, непосредствено преди преминаването му през диафрагмата. Той се къса много лесно и затова може само да се електрокоагулира.

В края на всяка интервенция се извърш­ва оглед на оперативното поле за кървене и евентуални белодробни лезии. Разгъването на белия дроб става под визуален контрол. През един от портовете се въвежда тънък дрен на активна аспирация, който се отстра­нява след херметизиране на гръдния кош при максимален инспириум, поддържан с Амбу.


 

Литература:

1. Филипов, Р. Видеоторакоскопски резекции при до­брокачествени заболявания на гръдния кош. Дисерт. труд. София, 2008.

1.  Allen, M.S. Video-assisted thoracic surgical proce­dures: the Mayo experience. — Mayo. Clin. Proc, 1996, Apr, 71,4, 351-359.

2. Kara, M, E. Dikmen. Unilateral hyperhydrosis in Pourfour du Petit syndrome. — Eur. J. Cardiothorac. Surg., August 1, 2004, 26 (2), 456-458.

3. Jose, Milanez de Campos, Paulo Caufman. Quality of life, before and after thoracic sympathectomy: report on 378 operated patients. — Ann. Thorac. Surg., 2003, 76, 886-891.

4. Neumayer, R., Е Panhofer. Effect of Endoscopic Tho­racic Sympathetic Block on Plantar Hyperhidrosis. — Arch. Surg., July, 1, 2005, 140 (7), 676-680.