Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Образна диагностика Позитрон-емисионна томография

Позитрон-емисионна томография

Печат

ПЕТ скенер при пациенти с недребноклетъчен белодробен карцином,ПЕТ/КТ има по-висока чувствителност, специфичност и точност, сравнен с останалите неинвазивни образни методи, озитрон-емисионна томография/компютър-томография не е подходяща за характеризиране на лезии с размер под 8-10 mm

 

Позитрон-емисионната томография/компютър-томография (ПЕТ/КТ) е мултимодална техника, която комбинира ниско дозова компютър-томография КТ) и позитрон-емисионна томография (ПЕТ).

Изборът на метода се обсъжда заедно с конвенционални изобразяващи техники при начална диагноза , стадиране, прогноза, установяване на рецидив, планиране на лъчелечение и оценка на терапевтичен отговор. Сканирането с глюкозен аналог (FDG) се основава на засилен глюкозен метаболизъм в туморните клетки и представлява анатомично-метаболитен изобразяващ метод: КТ предоставя анатомична информация, а ПЕТ - информация за метаболизма. Благодарение на тези характеристики ПЕТ/КТ има по-висока чувствителност, специфичност и точност, сравнен с останалите неинвазивни образни методи.Проспективни проучвания, сравняващи метода с други образни подходи и хистология, доказват, че мултимодалната ПЕТ/КТ достоверно увеличава броя на правилно стадиран недребноклетъчен белодробен карцином (НДКБК).Чрез правилно стадиране, постигнато с ПЕТ/КТ, може да бъде избегнато ненужно лечение. Методът не се препоръчва при рутинно стадиране на дребноклетьчен белодробен карцином (ДКБК). Препоръчва се за оптимизиране на клиничен мишенен обем в лъчелечение, както и при случаи със значителна ателектаза и при контраиндикации за прилагане на интравенозен контраст при диагностична КТ.Обсъжда се и за характеризиране на солитарни белодробни лезии, но се изисква хистологично потвърждение. При позитивен ПЕТ/КТ на неподозирана лезия се налага биопсия или проследяване.

 

       ■       Позитрон-емисионната томография/компютър-томография е метод на избор за медиастинално и екстраторакално стадиране при пациенти с недребноклетъчен белодробен карцином, стадирани с компютър-томография, когато се обсъжда хирургично лечение.

       ■       При недребноклетъчен белодробен карцином, показан за радикално лъчелечение по компютър-томографски данни, се препоръчва предварително провеждане на позитрон-емисионна томография/компютър-томография.

       ■       При пациенти с белодробен карцином след радикално лечение не се препоръчва рутинно проследяване с позитрон-емисионна томография/компютър-томография.

       ■       Позитрон-емисионна томография/компютър-томография не се препоръчва за рутинно стадиране на дребноклетьчен белодробен карцином

               • Позитрон-емисионна томография/компютър-томография е показана за изследване на солитарна белодробна лезия при съмнителни компютър-томографски данни, основани на размер, вид и разположение, когато биопсичното изследване е невъзможно или хистологията е несигурна.

       ■       При недребноклетъчен белодробен карцином с негативна компютър-томография на медиастинум (с изключение на малки периферни тумори) е уместно провеждане на позитрон-емисионна томография/компютър-томография.

       ■       При бронхиолоалвеоларен карцином (компютър-томографски промени тип „матово стъкло" или при пневмонично уплътнение) резултатите от позитрон-емисионна томография/компютър-томография могат да са фалшиво негативни и налагат допълнителни диагностични тестове.

       ■       Позитрон-емисионна томография/компютър-томография не е подходяща за характеризиране на лезии с размер под 8-10 mm.При локално авансирал недребноклетъчен белодробен карцином за търсене на далечни метастази се препоръчва изследване с позитрон-емисионна томография/компютър-томография и изследване на главен мозък с магнитно- резонансна томография.           

      ■ Преди решение за хирургично лечение при недребноклетъчен белодробен карцином с несигурна хистология и с компютър-томографски данни за стадий N2-3 (в 1-2 групи лимфни възли) се препоръчва провеждане на позитрон- емисионна томография/компютър-томография.                

Акценти за добра практика

 •        Позитрон-емисионна томография/компютър-томография е уместна при всички пациенти с недребноклетъчен белодробен карцином за търсене на далечни метастази преди избор на лечение.

•        Позитрон-емисионна томография/компютър-томография, негативна за медиастинални лимфни възли при периферен недребноклетъчен белодробен карцином с Т1 тумор, има висока диагностична стойност.

•        Позитрон-емисионна томография/компютър-томография може да се използва за характеризиране на единични белодробни лезии с размер над 10 mm. 

  • Позитрон-емисионна томография/компютър-томография може да се използва за оценка на отговор от системна терапия (сравнена с претерапевтично сканиране) и при подозиран рецидив в третирана област.

 

Източник на информация

Национално ръководство:Поведение при белодробен карцином - Национален експертен борд, МОРЕ 2010