Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Образна диагностика Приложение на вентилационно перфузионната сцинтиграфия (V/P)

Приложение на вентилационно перфузионната сцинтиграфия (V/P)

Печат

Вентилационно перфузионна сцинтиграфия, диагностика и проследяване на белодроб­ния тромбемболизъм, индикации за V/P сцинтиграфия на белия дроб, белодробна секвестрация, вродена диафрагмална херния, чуждо тяло в трахео-бронхиалната система

 

V/P сцинтиграфията на белите дро­бове се прилага в клиничната практика за диагностика и проследяване на белодроб­ния тромбемболизъм (БТЕ), определяне на функциониращата белодробна площ при планиране на оперативно лечение на бе­лия дроб и следоперативното проследява­не. В детската възраст индикациите за V/P сцинтиграфия на белия дроб са: белодробна хипоплазия, аплазия, агенезия, лобарен емфизем, белодробна секвестрация, кистозна фиброза, вродена диафрагмална херния, чуждо тяло в трахео-бронхиалната система, аспирация, астма, контрол след белодробна трансплантация. Нормалните сцинтиграфски вентилаторни и перфузионни образи се представят с хомогенно натрупване на бла­городни газове (133Хе, 81mKr) или радиоаерозоли (99mTc-DTPA, 99mTc-Technegas) в бронхоалвеоларните пространства и на маркирани партикули (99тТс-МАА) във функционалната белодробна съдова мрежа. Според съответ­ствието на сегментната перфузия и вентила­ция се определя наличието на БТЕ, обструктивен или обструктивно-перфузионен патологичен процес. Чувствителността на перфузионната сцинтиграфия е 80% при пълна оклузия на белодробните съдове и около 30% при частична [1]. При съчетаване на перфузионна с вентилационна сцинтигра­фия чувствителността на метода за откри­ване и проследяване ефекта от лечението на БТЕ достига 95% при специфичност 91%.


Литература:

1.  Палашев, Й. Пулмология. — В: Основи на нукле­арната медицина. С., Мед. и физк. 2006, 106—115.

2.  Пиперкова, Е. Онкология: Основи на нуклеарната медицина. С., Мед. и физк. 2006, 192—203.

3. Cook, G. J. R„ М. N. Maisey, К. Е. Britton and V. Chengazi. Clinical nuclear medicine. Fourth edition. Hodder Arnold. 2006.

4.  Downey, R. J, T. AKHURST, M. GONEN et al. Pre­operative F-18 Fluorodeoxyglucose — Positron emis­sion tomography maximal standardized uptake value predicts survival after lung cancer resection. — J. Clin. Oncol., 2004, 22(16), 3255-3660.

5.  Gould, M., C. Maclean, W Kuschner et al. Accuracy of positron emission tomography for diagnosis of pul­monary nodules and mass lesions: a meta-analysis. — JAMA 2001, 28, 914-924.

6.  Khakhali, I., J.C. Maubland, S. I. Goldshmith (eds). Nuclear oncology. Lippincott Williams Wilns., 2000.

7.  Lin, E. and A. Alavi. Thoracic neoplasma. — In: PET and PET/CT. New York, Thieme, 2005, 104-111.

8.  Rohren, Е. M., T. G. Turkington, R. E. Coleman. Clin­ical applications of PET in oncology. — Radiology, 2004, 231, 305-332.

9.  Taylor, A., D. M. Shuster, N. Alazraki. A clinician's guide to Nuclear Medicine. Society of Nuclear Medi­cine Inc. USA, 2nd printing. Reston VA, 2003.

10. Zhang, Z„ J. Chen, L. Meng. et al. 18F-FDG uptake as a biologic factor predicting outcome in patients with rescting outcome in patients with resected non- small cell lung cancer. — Chin. Med. J., 2007, 120 (2), 125-131.